สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค

​​
​​
 • รับประกันภัยตั้งแต่ อายุ 15 - 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 75 ปี)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ สูงสุดถึงอายุ 74 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิต)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือสูงสุด 10 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิตแต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หรือจากการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม และสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

กรณีผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ส่งผลทำให้ผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพใด ๆ ได้ ซึ่งการทุพพลภาพนั้นต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน

กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียสายตาและอวัยวะ*

 1. สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง หรือ
 2. สูญเสียมือทั้งสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง หรือ
 3. สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง และสูญเสียมือหรือเท้าหนึ่งข้าง

* สูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้ / สูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกาย ตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยถาวรสิ้นเชิงของอวัยวะนั้น ๆ

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 2. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือก่อนวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 3. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 4. ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 5. ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ

หมายเหตุ

 1. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 5. เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามเพศ อายุ และอาจเปลี่ยนแปลงตามระดับความเสี่ยงของประวัติสุขภาพ และชั้นอาชีพของผู้เอาประกันภัย
 6. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทุพพลภาพ โพรเทค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ