hero

การประชุมผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อเรื่อง

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อเรื่อง

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

หนังสือเชิญประชุม

หัวข้อเรื่อง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

รายงานการประชุม

หัวข้อเรื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วีดีโอ

หัวข้อเรื่อง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ