hero

เงื่อนไขการทำประกันกลุ่ม


​​

กลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลที่จะสามารถทำประกันกลุ่มได้จะต้องมีสภาพเป็น นิติบุคคลเท่านั้น เช่น

  1. บริษัทหรือห้างร้านจะมีการประกันภัยให้กับนายจ้างและลูกจ้างซึ่งในความหมายของลูกจ้างยังรวมไปถึงผู้ที่เป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วนที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและรับเงินเดือนในองค์กรนั้นๆ ตลอดจนลูกจ้างของบริษัทในเครือ โดยนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และลูกจ้างเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
  2. สหกรณ์ โดยสหกรณ์เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัย
  3. สหภาพแรงงาน โดยสหภาพเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และสมาชิกของสหภาพเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
  4. สถาบันการศึกษา ทำประกันให้กับ นักเรียน, นักศึกษา, เจ้าหน้าที่, อาจารย์ โดยสถาบันเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และ นักเรียน, นักศึกษา, เจ้าหน้าที่, อาจารย์ เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

1. เป็นพนักงาน, ลูกจ้าง, สมาชิก ภายใต้นิติบุคคลนั้นๆ
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
3. มีอายุไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
** อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

จำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ทำประกันกลุ่ม - แบ่งตามลักษณะการชำระเบี้ยประกันภัยดังนี้

1. นายจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ต้องมีลูกจ้าง หรือสมาชิกเข้าร่วมรับความคุ้มครอง 100% ของผู้มีสิทธิ ได้รับความคุ้มครอง (ไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป)
2. นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันชำระเบี้ยประกันภัย ต้องมีลูกจ้าง หรือสมาชิกเข้าร่วมรับความคุ้มครองไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง (ไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป)

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ