แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)

พร้อมก่อนก็สุขกับชีวิตเกษียณได้มากกว่า

ชีวิตหลังเกษียณของทุกคนมีค่าใช้จ่ายต่างกัน เตรียมให้พร้อมด้วยประกันบำนาญจากกรุงเทพประกันชีวิต ในปัจจุบันคนมีอายุยืนขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ทำให้ต้องมีเงินออมมากขึ้น หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและวางแผนให้พร้อมเพื่อให้คุณอุ่นใจในวัยเกษียณ

เพราะการวางแผนการเงินที่ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

 
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว, 5 ปี, 10 ปี หรือ ถึงอายุ 60 ปี
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
รับบำนาญรายปี ถึงอายุ
99 ปี
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
มีโอกาสรับ
เงินบำนาญเพิ่มพิเศษ
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
300,000 บาท(1)
 

(1) ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรืออาจลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี กรณีที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

​    
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)

จุดเด่นด้านการลงทุน

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 
 • อายุรับประกันภัย: 20 - 50 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 20,000,000 บาท
 • กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ของสัญญาเพิ่มเติม
 • กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)
 • รับเงินบำนาญ ปีละ 0.01% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ ปีละ 0.01% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)
2. กรณีเสียชีวิต
ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

(ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง
แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี)

รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 110% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 

ช่วงรับเงินบำนาญ
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี
แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)

รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง
หักด้วย เงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่รับไปแล้ว(1)
และเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 59 ปีี
หักด้วย เงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่รับไปแล้ว(2)

 

 

(1) กรณีเงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

(2) กรณีเงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

คุณผู้หญิงอายุ 40 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อาชีพรับจ้างอิสระ รับเงินเป็นรายงวดและมีรายได้ไม่คงที่ ต้องการวางแผนเกษียณ โดยต้องการเงินบำนาญปีละ 120,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท) ดังนั้นจึงสมัครทำประกันแฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ซึ่งตอบโจทย์ทั้งในด้านการวางแผนเกษียณและสามารถซื้อกรมธรรม์ใหม่เพิ่มเติมได้ในภายหลังตามไลฟ์สไตล์ที่สามารถยืดหยุ่นได้

 
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
 
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ(1)
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย[2]
3% 4% 5%
1. รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญา
(รับรองการจ่าย)
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
2. โอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษรวมตลอดสัญญา
(ไม่รับรองการจ่าย)
- 958,760 1,559,480 2,160,240
3. เงินครบกำหนดสัญญา - - - -
4. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 4,800,000 5,758,760 6,359,480 6,960,240
5. เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระครั้งเดียว 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
6. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 2,400,000 3,358,760 3,959,480 4,560,240

(1) บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ในช่วงรับเงินบำนาญ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี ซึ่งคำนวณมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ

(2) ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผลและผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยดังกล่าวที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปี ผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 
 • อายุรับประกันภัย: 20 - 54 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ของสัญญาเพิ่มเติม
 • กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี
จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)
 • รับเงินบำนาญ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)
2. กรณีเสียชีวิต
ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

(ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง
แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี)

รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 110% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 

ช่วงรับเงินบำนาญ
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)

รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง
หักด้วย เงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่รับไปแล้ว(1)
และเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 59 ปีี
หักด้วย เงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่รับไปแล้ว(2)

 

 

(1) กรณีเงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

(2) กรณีเงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) แบบชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

คุณผู้หญิงอายุ 40 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ประจำ ต้องการวางแผนเกษียณ โดยต้องการเงินบำนาญปีละ 120,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท) ดังนั้นจึงสมัครทำประกันแฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ซึ่งตอบโจทย์ทั้งในด้านวางแผนการเกษียณ และวางแผนการออมเงิน

 
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
 
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ(1)
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย[2]
3% 4% 5%
1. รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญา
(รับรองการจ่าย)
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
2. โอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษรวมตลอดสัญญา
(ไม่รับรองการจ่าย)
- 377,360 925,520 1,473,680
3. เงินครบกำหนดสัญญา - - - -
4. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 4,800,000 5,177,360 5,725,520 6,273,680
5. เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระทั้งหมด 5 ปี 1,982,490 1,982,490 1,982,490 1,982,490
6. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 2,817,510 3,194,870 3,743,030 4,291,190

(1) บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ในช่วงรับเงินบำนาญ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี ซึ่งคำนวณมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและ วิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ

(2) ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผลและผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยดังกล่าวที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปี ผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 
 • อายุรับประกันภัย: 20 - 49 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ของสัญญาเพิ่มเติม
 • กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี
จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)
 • รับเงินบำนาญ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)
2. กรณีเสียชีวิต
ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

(ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง
แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี)

รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 110% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 

ช่วงรับเงินบำนาญ
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)

รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง
หักด้วย เงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่รับไปแล้ว(1)
และเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 59 ปีี
หักด้วย เงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่รับไปแล้ว(2)

 

 

(1) กรณีเงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

(2) กรณีเงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

คุณผู้หญิงอายุ 40 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ประจำ ต้องการวางแผนเกษียณ โดยต้องการเงินบำนาญปีละ 120,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท) ดังนั้นจึงสมัครทำประกันแฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ซึ่งตอบโจทย์ทั้งในด้านวางแผนการเกษียณ และวางแผนการออมเงิน

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
 
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ(1)
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย[2]
3% 4% 5%
1. รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญา
(รับรองการจ่าย)
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
2. โอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษรวมตลอดสัญญา
(ไม่รับรองการจ่าย)
- 242,000 721,680 1,201,360
3. เงินครบกำหนดสัญญา - - - -
4. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 4,800,000 5,042,000 5,521,680 6,001,360
5. เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระทั้งหมด 10 ปี 2,022,780 2,022,780 2,022,780 2,022,780
6. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 2,777,220 3,019,220 3,498,900 3,978,580

(1) บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ในช่วงรับเงินบำนาญ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี ซึ่งคำนวณมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและ วิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ

(2) ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผลและผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยดังกล่าวที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปี ผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

แบบชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี
 
 • อายุรับประกันภัย: 20 - 55 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ของสัญญาเพิ่มเติม
 • กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

แบบชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี
จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)
 • รับเงินบำนาญ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)
2. กรณีเสียชีวิต
ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ

(ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง
แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี)

รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 110% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 

ช่วงรับเงินบำนาญ
(ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)

รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง
หักด้วย เงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่รับไปแล้ว(1)
และเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 59 ปีี
หักด้วย เงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่รับไปแล้ว(2)

 

 

(1) กรณีเงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

(2) กรณีเงินบำนาญเพิ่มพิเศษสะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้วมากกว่าเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับทันที

แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) แบบชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี

คุณผู้หญิงอายุ 40 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ประจำ ต้องการวางแผนเกษียณ โดยต้องการเงินบำนาญปีละ 120,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท) ดังนั้นจึงสมัครทำประกัน แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี ซึ่งตอบโจทย์ทั้งในด้านการวางแผนเกษียณ และวางแผนการออมเงินอย่างคงที่จนถึงอายุ 60 ปี

 
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)
 
สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ(1)
จากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย[2]
3% 4% 5%
1. รับเงินบำนาญรวมตลอดสัญญา
(รับรองการจ่าย)
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
2. โอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษรวมตลอดสัญญา
(ไม่รับรองการจ่าย)
- 52,760 402,080 751,400
3. เงินครบกำหนดสัญญา - - - -
4. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 4,800,000 4,852,760 5,202,080 5,551,400
5. เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระถึงอายุ 60 ปี 2,184,600 2,184,600 2,184,600 2,184,600
6. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 2,615,400 2,668,160 3,017,480 3,366,800

(1) บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ในช่วงรับเงินบำนาญ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี ซึ่งคำนวณมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและ วิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ

(2) ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผลและผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยดังกล่าวที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปี ผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือ การแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 1. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้ที่บริษัท หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 5. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 6. แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาดของ
  • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
  • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
  • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
  • แบบบำนาญตลอดชีพ 60 (มีเงินปันผล) – ชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 60 ปี (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ