สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ

โรคร้ายแรง…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
เตรียมพร้อมรับมือด้วยประกันโรคร้ายแรงจากกรุงเทพประกันชีวิต มอบความอุ่นใจให้คลายกังวล ในวันที่สุขภาพเปลี่ยนแปลง ช่วยรองรับค่ารักษาพยาบาล ให้เป้าหมายชีวิตของคุณและครอบครัวไม่สะดุด พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างเต็มที่ในทุกก้าวของชีวิต
เพราะการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

treatment
อายุรับประกัน แรกเกิด -70 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
คุ้มครองโรคร้ายแรง + โรคผู้สูงอายุ
ครอบคลุม 6 กลุ่มโรค : มะเร็ง หัวใจ สมองและระบบประสาท ไต การติดเชื้ออย่างรุนแรง และโรคผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน
ผลประโยชน์คุ้มค่า แม้ไม่ป่วยก็รับเงินก้อน
ผลประโยชน์คุ้มค่า แม้ไม่ป่วยก็รับเงินก้อน
ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงระหว่างสัญญา หรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็รับเป็นเงินก้อน
คุ้มครองยาว เบี้ยคงที่แม้อายุมากขึ้น
คุ้มครองยาว เบี้ยคงที่แม้อายุมากขึ้น
ดูแลถึงอายุ 99 ปี สบายใจกับเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา และเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้
คุ้มครองต่อเนื่อง รวมผลประโยชน์สูงสุด 11.1 ล้านบาท
ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อายุรับประกันภัย : แรกเกิด – 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี หรือถึงอายุ 99 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 100,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ ซีไอ จำนวนเงินเอาประกันภัยได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย ทั้งนี้ เมื่อนับรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทุกฉบับ ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
BLA Happy CI
BLA Happy CI

(1) การจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงของสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 14 โรคที่ให้ความคุ้มครอง ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมสูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ ซีไอ ที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีที่จำนวนเงินผลประโยชน์ที่จ่ายไปแล้วทั้งหมดรวมกัน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ ที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1 และ/หรือ 1.2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้รับประโยชน์

(2) หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

(3) โดยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามที่ตรวจพบใหม่แต่ละครั้งจะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามที่บริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว และผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงส่วนที่เหลือจะลดลงตามจำนวนเงินผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด

กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซื้อสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย โดยเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี แบบรายปี ปีละ 24,280 บาท

กรณีที่ 1 เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และ เข้ารับการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

BLA Happy CI

กรณีที่ 2 เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุครบ 99 ปี

BLA Happy CI

กรณีที่ 3 เข้ารับการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

BLA Happy CI

กรณีที่ 4 ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง และมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุครบ 99 ปี

BLA Happy CI

* จำนวนเงินผลประโยชน์ที่คุณผู้ชายได้รับเนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งหมดรวมกัน เท่ากับ จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ ที่ชำระแล้วสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า สัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ

** หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ
การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครอง เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้

หมายเหตุ

 • สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้ที่บริษัท หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ เป็นส่วนหนึ่งของข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ซีไอ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ