hero

ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต

​​

ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต

     เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย สามารถขอให้บริษัท ทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญ และจะได้รับการใส่ใจ แก้ไขปรับปรุง

     ทั้งนี้ สามารถแจ้งขอทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยการแจ้งรายละเอียดและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงนามในเอกสารทุกฉบับ) ได้ที่ช่องทาง ดังนี้​

ไปรษณีย์ อีเมล์
ศูนย์บริหารความพึงพอใจลูกค้า
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
​1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
​เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
customercare@bangkoklife.com
โทรศัพท์ : 02-777-8888 กด 6
(เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00น.
ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
​ ​

**บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอทบทวน หรือ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน

หมายเหตุ ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ