กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


 • บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF)
  เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
 • บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BFLRMF)
  กระจายการลงทุน ในตราสารแห่งทุนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF)
  ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ลงทุนได้
 • บัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ (B25RMF)
  ลงทุนระยะยาวในตราสารแหน่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแก่รง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน และหรือเงินฝาก และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ ในส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)
  ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Gold ETF) จัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
 • บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานพื่อการเลี้ยงชีพ (IN-RMF)
  ลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น วัสดุก่อสร้าง พลังงาน สื่อสาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขนส่ง เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • บัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (MM-RMF)
  ตราสารหนี้ซึ่งมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตัวตราสารและหรือผู้ออก ระยะยาวสามอันดับแรก ระยะสั้นสองอันดับแรก ในระดับ National และหรือ International Scale ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน เอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถามหรือมีอายุสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 40% ของ NAV
 • บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SM-RMF)
  ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเน้นลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF)
  ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจาก การจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใด หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน