รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ระบบให้บริการ

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)เจ้าของและผู้ดูแลจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ การเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะโดยทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท

 2. คำจำกัดความ

  “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทตามวิธีที่บริษัทกำหนด

  “ระบบให้บริการ” หมายถึง ระบบการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลซึ่งสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่จัดให้มี หรือเปิดให้บริการ ได้ที่เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลของบุคคลผู้เข้าใช้ระบบให้บริการ และ/หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการประกันภัย การลงทุน หรือการดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทด้วยเครื่องมือการทำธุรกรรมที่บริษัทกำหนด

  “เครื่องมือการทำธุรกรรม” หมายถึง ชื่อบัญชี (Username) รหัสประจำตัว (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสชุดตัวเลข (PIN) หรือเครื่องมืออื่นใดที่บริษัทมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ข้อความสั้น (SMS) หรือ OTP (One Time Password) หรือ รหัสที่ใช้เพียงครั้งเดียวในการเข้าสู่ระบบการให้บริการ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่มีการดาวน์โหลดและติดตั้งระบบให้บริการ และ/หรือ ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบให้บริการ

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 3. เงื่อนไขการใช้ระบบให้บริการ

  ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจดีว่า การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบให้บริการของบริษัท ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ที่บริษัทจำต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการ ที่ได้รับจากการใช้งานระบบให้บริการนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือติดต่อสื่อสาร รวมถึงจัดหาสิทธิประโยชน์และการบริการอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าว ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

  ในกรณีที่บุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึง และ/หรือ เข้าใช้ระบบให้บริการของบริษัทได้ ไม่ว่าจะด้วยความยินยอมของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตามโดยผ่านเข้าถึงด้วยเครื่องมือการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการเอง หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่จะสามารถทำให้เข้าถึงระบบให้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับการเข้าถึง และ/หรือ เข้าใช้ระบบให้บริการดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการได้เข้าถึง และ/หรือ เข้าใช้ระบบให้บริการด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง และ/หรือเข้าใช้ระบบให้บริการของผู้ใช้บริการหรือบุคคลดังกล่าว

  1. การใช้ระบบให้บริการข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท เป็นไปตามรูปแบบและลักษณะการให้บริการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลสารสนเทศตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารูปแบบและลักษณะการให้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควร
  2. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับเงื่อนไขการใช้ระบบให้บริการ และให้ถือว่าการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทด้วยเครื่องมือการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ เป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ
  3. การทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ด้วยระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ด้วยเครื่องมือการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการบริษัทถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเครื่องมือการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นความลับเฉพาะตัวโดยไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลใดทราบ ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นการกระทำผ่านเครื่องมือการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการบริษัทจะถือว่าเป็นการกระทำดัวยตัวของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือการละเมิดสิทธิ์ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการจากการเข้าใช้บริการจากเครื่องมือการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลกับการใช้ระบบให้บริการ

  การตกลงเข้าใช้ระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ E-mail Facebook line เป็นต้น) และอาจมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ เพื่อใช้ในการให้บริการด้านการประกันภัย การลงทุน การวิเคราะห์ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์พิเศษ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของผู้ใช้บริการแก่ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความยินยอมที่ผู้ใช้บริการได้มอบไว้ให้กับบริษัท และตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

 5. การใช้ข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ

  ข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบบให้บริการรวมไปถึงการพัฒนาระบบให้บริการของบริษัทบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายละเอียด รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

  การให้บริการข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ บนระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทกำหนด ห้ามมิให้ทำการคัดลอก เปลี่ยนแปลงแก้ไข ดัดแปลง ถ่ายโอน ลอกเลียน เผยแพร่ หรือจัดเก็บในระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ และ/หรือ การนำไปใช้ซึ่งข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบให้บริการ หรือใช้บริการตามรูปแบบการให้บริการที่ปรากฏบนระบบข้อมูลสารสนเทศนี้

  กรณีข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ บนระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ ระบุเงื่อนไขและรายละเอียดการรับประกันภัยขัดแย้งกันหรือไม่ตรงกันกับเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองที่บริษัทส่งมอบให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถือใบรับรองการเอาประกันภัยรวมถึงข้อมูลตามเอกสารแสดงรายละเอียดการลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้เงื่อนไขหรือรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ใบรับรองการเอาประกันภัยหรือ เอกสารเกี่ยวกับกองทุน อาทิ หนังสือรับรองการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน หรือ รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ เป็นสำคัญ

 6. การรักษาความลับ

  การใช้ระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมไปถึงข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ภายใต้ระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการตามรูปแบบและลักษณะของระบบข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงบนระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศนี้เป็นข้อมูลความลับ ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังเช่นวิญญูชนพึงระมัดระวังซึ่งข้อมูลความลับของตนเอง การเปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ บนระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ต่อบุคคลภายนอก ถือเป็นการละเมิดซึ่งสิทธิอย่างใด ๆ ของบริษัท เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการด้านการประกันภัย ด้านการลงทุน และ/หรือการใช้สิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด

  ผู้ใช้บริการไม่ควรละทิ้งหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือ แท็บเล็ต (Tablet) ที่ใช้งานในระหว่างเชื่อมต่อเข้ากับระบบให้บริการ และควรปิดหรือออกจากระบบให้บริการเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน หรือ หากไม่ใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง

 7. ข้อจำกัดการใช้ข้อมูล

  บริษัทจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ บนระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบให้บริการเท่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายสูญเสีย และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้ระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศนี้ รวมไปถึงความผิดพลาดการล่าช้า การหยุดชะงัก ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์หรือความเสียหายจากระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และ/หรือไวรัสคอมพิวเตอร์อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อเข้าใช้ระบบให้บริการไม่ว่าจะได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบหรือไม่ก็ตาม

  เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบบให้บริการ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่อาจรับประกันความสมบูรณ์ พอเพียง หรือถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเป็นการเฉพาะได้

  การใช้ระบบให้บริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท การตีความหรือการบังคับตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 8. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้ใช้ระบบให้บริการ

  บริษัทสามารถ ระงับ หรือยกเลิกการให้ใช้ระบบให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้โดยบริษัทจะแจ้งล่วงหน้าด้วยช่องทางและวิธีการตามที่บริษัทกำหนด

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ