บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตประเภทตลอดชีพแบบมีเงินคืน ที่เพิ่มพูนความมั่งคั่งและส่งต่อผลประโยชน์จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมการันตีเงินคืนรายปี และเพิ่มโอกาสรับเงินปันผล

กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิต ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)

จุดเด่นด้านการลงทุน

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ
99 ปี
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
การันตีเงินคืน 4%(1)/
ครบกำหนดสัญญารับ 700%(2)
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
มีโอกาสรับผลตอบแทนจาก
เงินปันผล(3)
แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
 • อายุรับประกันภัย: แรกเกิด - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่
 • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินครบกำหนดสัญญา 700%(1)
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท(2)
2. กรณีเสียชีวิต
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 200%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงิน 300%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงิน 400%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงิน 500%
 • ในปีกรมธรรม์ที่ 6 ถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี รับเงิน 510% เพิ่มขึ้นปีละ 10% สูงสุดถึง 700%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 105% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
(1) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง สมัครทำประกันชีวิตแบบบีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 848,350 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย : บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิต
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์เงินคืน
(ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลรายปีจากผลตอบแทน
การลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(1)
ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมเงินขอคืน
ตามสิทธิ์
ก่อนครบ
สัญญา
ผลประโยชน์
ทางภาษี
ต่อปี สะสม % ของจำนวนเงิน
เอาประกันชีวิต
จำนวนเงิน 3% 4% 5% % ของจำนวนเงิน
เอาประกันชีวิต
จำนวนเงิน
1 848,350 848,350 4% 40,000 0 0 0 100% 1,000,000 151,000 191,000 20,000
2 848,350 1,696,700 4% 40,000 1,810 13,810 25,810 200% 2,000,000 537,000 617,000 20,000
3 848,350 2,545,050 4% 40,000 2,760 21,010 39,270 300% 3,000,000 1,325,000 1,445,000 20,000
4 848,350 3,393,400 4% 40,000 3,720 28,370 53,020 400% 4,000,000 2,025,000 2,185,000 20,000
5 848,350 4,241,750 4% 40,000 4,710 35,890 67,080 500% 5,000,000 2,857,000 3,057,000 20,000
6 - 4,241,750 4% 40,000 4,760 36,310 67,850 510% 5,100,000 2,887,000 3,127,000 -
7 - 4,241,750 4% 40,000 4,820 36,730 68,640 520% 5,200,000 2,917,000 3,197,000 -
8 - 4,241,750 4% 40,000 4,880 37,160 69,450 530% 5,300,000 2,948,000 3,268,000 -
9 - 4,241,750 4% 40,000 4,930 37,600 70,260 540% 5,400,000 2,980,000 3,340,000 -
10 - 4,241,750 4% 40,000 4,990 38,040 71,090 550% 5,500,000 3,012,000 3,412,000 -
11 - 4,241,750 4% 40,000 5,050 38,490 71,930 560% 5,600,000 3,044,000 3,484,000 -
12 - 4,241,750 4% 40,000 5,110 38,950 72,790 570% 5,700,000 3,077,000 3,557,000 -
13 - 4,241,750 4% 40,000 5,170 39,410 73,650 580% 5,800,000 3,111,000 3,631,000 -
14 - 4,241,750 4% 40,000 5,230 39,880 74,530 590% 5,900,000 3,145,000 3,705,000 -
15 - 4,241,750 4% 40,000 5,290 40,360 75,420 600% 6,000,000 3,179,000 3,779,000 -
.. - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -
อายุครบ 98 - 4,241,750 4% 40,000 8,250 62,900 117,550 700% 7,000,000 5,178,000 7,898,000 -
อายุครบ 99 - 4,241,750 700% 7,000,000 8,360 63,750 119,130 700% 7,000,000 5,500,000 9,720,000 -
รวม 4,241,750 972% 9,720,000 440,990 3,361,700 6,282,340 - - - - 100,000
 • เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลรายปีทั้งหมดจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(1)
3% 4% 5% 3% 4% 5%
กรณีไม่คงเงินปันผลไว้กับบริษัท กรณีคงเงินปันผลไว้กับบริษัท(2)
 1. ผลประโยชน์เงินคืนรายปีทั้งหมด
2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000
 1. เงินครบกำหนดสัญญา
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
 1. โอกาสรับเงินปันผลรายปีทั้งหมดตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)
- 440,990 3,361,700 6,282,340 440,990 3,361,700 6,282,340
 1. ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติม (ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยทบต้น1%)(2)
- - - - 161,690 1,232,550 2,303,410
 1. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.+4.)
9,720,000 10,160,990 13,081,700 16,002,340 10,322,680 14,314,250 18,305,750
 1. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 5 ปี
4,241,750 4,241,750 4,241,750 4,241,750 4,241,750 4,241,750 4,241,750
 1. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (5.-6.)
5,478,250 5,919,240 8,839,950 11,760,590 6,080,930 10,072,500 14,064,000
 1. ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 5 ปี
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
 1. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (7.+8.))
5,578,250 6,019,240 8,939,950 11,860,590 6,180,930 10,172,500 14,164,000

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

(2) กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่าหรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

หมดกังวัลเรื่องค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย สำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ สามารถนำเงินคืนระหว่างปีกรมธรรม์มาเลือกซื้อประกันสุขภาพ เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับตนเอง และเพิ่มความอุ่นใจของคุณ

ตัวอย่าง คุณผู้ชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันชีวิตแบบบีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และยังต้องการความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมโดยสนใจทำประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต

1.
สมัครทำประกัน บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
และ ประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิต
2.
ได้รับเงินคืนในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1
ถึงรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 98 ปี
ปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ โอกาสรับผลตอบแทนจากเงินปันผล(1)
3.
สามารถนำเงินคืนที่ได้รับของทุกปี
มาชำระเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2
และไว้เป็นเงินก้อนใช้จ่ายยามชรา หรือส่งต่อเป็นหลักประกันให้คนรุ่นหลัง

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ปีเท่านั้น ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพจะแตกต่างตามเพศและปรับตามอายุที่เปลี่ยนไปและอาจเปลี่ยนแปลงตามระดับความเสี่ยง ประวัติสุขภาพ และชั้นอาชีพของผู้เอาประกันภัยตามอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

ส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนที่คุณรัก ด้วยการสร้างหลักประกันที่มั่นคง โดยการวางแผนเริ่มต้นออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตเพื่อการศึกษาสำหรับลูก นอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์ตลอดระยะทาง ทุกช่วงเวลาของชีวิต

ตัวอย่าง คุณพ่อวางแผนเก็บเงินออมให้ลูกชายอายุ 3 ปี เพื่อเป็นทุนการศึกษา จึงสนใจประกันบีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 683,950 บาท รวมทั้งหมด 3,419,750 บาท

1 การันตีผลประโยชน์

แฮปปี้ซฟวิ่ง 99/5 (มีเงินปันผล)
 

2 โอกาสรับเงินปันผลรายปี(1) ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

(1) บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาจ่ายตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยในปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 3 ปีเท่านั้น ผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 1. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้ที่บริษัท หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 5. เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ