อัตราดอกเบี้ยผิดนัด

อัตราดอกเบี้ยผิดนัด


ประกาศอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)