hero

บริการผู้ถือกรมธรรม์

​​

การขอกู้เงินตามกรมธรรม์

รายละเอียด

การขอกู้เงินตามกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว หาก ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิขอแปลงเป็นการประกันภัย แบบขยายเวลา และขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอกู้เงินจากบริษัท โดยโอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกิน 90% ของเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หักด้วยจำนวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) และเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ (ถ้ามี)

เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างชำระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

1.เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินตามกรมธรรม์

2.การยื่นเอกสารการขอกู้เงินตามกรมธรรม์

 • ยื่นเอกสารได้ที่ตัวแทนของท่าน หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ส่วนบริการกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 • ทาง Mobile Application : BLA Happy Life

3.ระยะเวลาในการดำเนินการขอกู้เงินตามกรมธรรม์

     บริษัทจะจ่ายเงินกู้ตามกรมธรรม์ ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

4.วิธีการรับเงินกู้ตามกรมธรรม์

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
 • จ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน ส่งตรงถึงผู้เอาประกันภัย ตามสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้กับบริษัท

*ทั้งนี้ เพื่อรับเงินกู้ตามกรมธรรม์ได้สะดวก และรวดเร็ว ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในคำขอกู้เงินฯ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

การขอแปลงเป็นการประกันภัย แบบขยายเวลา และขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

รายละเอียด

หากกรมธรรม์มีการชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงเวลาที่มีค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอแปลงกรมธรรม์เป็น

 1. แบบขยายเวลา
  • จะใช้เฉพาะกับกรมธรรม์ที่ออกโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยจะคงเดิม แต่ระยะเวลาคุ้มครองเปลี่ยนไปตามที่ระบุไว้ในชิ่งมูลค่าขยายเวลาในตารางมูลค่ากรมธรรม์
  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ขยายบริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
  • หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนพ้นระยะเวลาที่ขยาย กรมธรรม์เป็นอันสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
  • ในกรณีมีหนี้สินตามกรมธรรม์ จะต้องหักออกจากเงินค่าเวนคืนก่อนนำมาคำนวณการประกันภัย แบบขยายเวลา และจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบขยายเวลาจะเท่าจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิม หักด้วยหนี้สิน
 2. แบบใช้เงินสำเร็จ
  • ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยเปลี่ยนไปตามที่ระบุไว้ในช่องมูลค่า ใช้เงินสำเร็จในตารางมูลค่ากรมธรรม์
  • บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย (ใช้เงินสำเร็จ) ให้เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวัน ครบกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัย หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

* หมายเหตุ

 1. ในกรณีมีหนี้สินตามกรมธรรม์ จะต้องหักออกจาก เงินค่าเวนคืนก่อนนำมาคำนวณมูลค่าใช้เงินสำเร็จ
 2. กรณีขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา หรือใช้เงินสำเร็จไปแล้ว (บริษัทฯ สลักหลัง กรมธรรม์) จะไม่สามารถขอคืนสถานะกรมธรรม์ กลับสู่สถานะปกติได้

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือ หนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์

รายละเอียด

กรณีเพิ่มชื่อผู้รับประโยชน์ ต้องระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน และผู้รับประโยชน์ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารทางราชการ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ฯลฯ

การขอเปลี่ยนงวดชำระ

รายละเอียด

ไม่ให้เปลี่ยนงวดชำระในระหว่างปีกรมธรรม์ (ยกเว้นกรณีสามารถออกใบเสร็จรับเบี้ยได้โดยไม่ซ้ำงวดเดิม)

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขอเพิ่มสัญญาพิเศษ

รายละเอียด

การเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย

 1. เบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ (ถ้ามี)
 2. เบี้ยประกันสัญญาพิเศษที่ขอซื้อเพิ่ม ณ วันที่ขอซื้อจนถึงวันก่อนครบกำหนดชำระงวดต่อไป

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบคำขอเอาประกัน ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด

การขอยกเลิกสัญญาพิเศษ

รายละเอียด

 1. หากผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกในระยะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่ายกเลิก ณ วันครบกำหนดชำระ
 2. หากผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกในระหว่างปีกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว บริษัทฯ จะคืนเบี้ยส่วนที่ยังไม่คุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัย

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขอเพิ่มจำนวนเงินเอาประกัน

รายละเอียด

 1. คำนวณเบี้ยประกันชีวิตในทุนประกันใหม่ โดยใช้อายุเดิม ณ วันเริ่มประกัน
 2. เรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่มย้อนต้นตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราดอกเบี้ย (%) ที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ บวกสอง(%) ต่อปี

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบคำขอเอาประกัน
 4. ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบ (ถ้ามี โดยนับทุนรวมและอายุ ณ ปัจจุบัน)

การขอลดจำนวนเงินเอาประกัน

รายละเอียด

หากกรมธรรม์ชำระเบี้ยจนมีมูลค่าเวนคืนแล้ว บริษัทฯ จะคืนเงินในส่วนของจำนวนเงินที่ลดลงให้ในรูปของมูลค่าเงินคืนเงินสด

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขอเปลี่ยนแบบประกัน

รายละเอียด

* กรณีเบี้ยประกันชีวิตแบบใหม่มากกว่าแบบเก่า

 1. เรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่มย้อนต้นตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน
 2. ดอกเบี้ยทบต้นของเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่ม ในอัตราดอกเบี้ย (%) ที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ บวกสอง (%) ต่อปี
 3. ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 200.- บาท
 4. เบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ

* กรณีเบี้ยประกันชีวิตแบบใหม่น้อยกว่าแบบเก่า

 1. เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยงวดที่ถึงกำหนดชำระ
 2. ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 200.- บาท คืนเบี้ยประกันส่วนต่างหรือมูลค่าเงินคืนเงินสดให้ผู้เอาประกันภัย (แล้วแต่กรณี)

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบคำขอเอาประกัน ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด (กรณีระยะเวลาคุ้มครองยาวขึ้น)
 4. กรมธรรม์ฉบับจริง

* กรณีกรมธรรม์สูญหายให้ส่ง “ใบแจ้งความ”

การขอปรับอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียด

 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนในด้านอาชีพ หรือความเสี่ยงภัยที่ลดลง บริษัทฯ จะคืนเบี้ย (อบ.1, อบ.2, อบ.3 หรือ สภ.2) ให้ตามส่วน
 2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนในด้านอาชีพ หรือความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้อง ชำระเบี้ย (อบ.1, อบ.2, อบ.3 หรือ สภ.2) ส่วนเพิ่มไปยังบริษัทฯ ด้วย

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย การแจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ระบุอาชีพใหม่ให้ชัดเจน เช่น ลักษณะธุรกิจ ตำแหน่ง หน้าที่ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขอออกกรมธรรม์ใหม่

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรมธรรม์ (กรณีชำรุด) หรือใบแจ้งความ (กรณีกรมธรรม์หาย)
 4. ค่าธรรมเนียมออกกรมธรรม์ใหม่ 200.- บาท

การขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด

รายละเอียด

 1. หากการแก้ไขวันเดือนปีเกิดทำให้อายุของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงและเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันส่วนเพิ่ม
 2. หากการแก้ไขวันเดือนปีเกิดทำให้อายุของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงและเบี้ยประกันลดลง บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันส่วนที่เกินให้กับผู้เอาประกันภัย

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขอแก้ไขรายละเอียดในใบคำขอ

รายละเอียด

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกัน ซึ่งไม่มีผลทำให้รายละเอียดในกรมธรรม์เปลี่ยนแปลงไป เช่น การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เอาประกัน การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ การขอแก้ไขชื่อคู่สมรส ฯลฯ ไม่ต้องออกใบสลักหลังกรมธรรม์ (มีหนังสือแจ้งรับทราบ)

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การขอยึดถือผลประโยชน์ในกรมธรรม์

รายละเอียด

ในเอกสิทธิ์เงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 4. และ ข้อ 6.กำหนดไว้ว่าหากผู้เอาประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ให้กับผู้รับประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับผู้รับประโยชน์บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทฯ แล้วว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญานั้น ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถขอเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสือแจ้งความจำนงขอถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. กรมธรรม์ฉบับจริง

การขอโอนสิทธิในกรมธรรม์

รายละเอียด

ในเอกสิทธิ์เงื่อนไขกรมธรรม์ฯ ข้อ 3. กำหนดไว้ว่าผู้เอาประกันภัยสามารถมอบสิทธิและการใช้สิทธิ ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ

เกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาโอนสิทธิ

 1. ผู้รับโอนสิทธิต้องเป็นผู้ชำระเบี้ยตามกรมธรรม์
 2. ผู้รับโอนสิทธิต้องเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์
 3. หากมีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประโยชน์ท่านอื่นด้วย
 4. สิทธิในกรมธรรม์ที่จะสามารถโอนได้มี 2 ข้อเท่านั้นคือ
  1. สิทธิในการขอรับเงินจ่ายตามเงื่อนไข กธ.
  2. สิทธิในการขอรับเงินครบกำหนดกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้

 1. แบบโอนสิทธิในกรมธรรม์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนสิทธิ (ผู้เอาประกันภัย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนสิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ส่ง “สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับโอนสิทธิ”

งานแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

รายละเอียด

คำแนะนำ

 1. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึงเงินจ่ายคืนตามเอกสิทธิ์และเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย,เงินสินไหมชดเชยค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุ
 2. กรณีมีกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ให้ระบุหมายเลขกรมธรรม์ที่ต้องการในแบบฟอร์มเดียวกัน
 3. กรณีที่เจ้าของบัญชีไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย จะกระทำได้เฉพาะผู้ปกครองตามกรมธรรม์เท่านั้น
 4. เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มีเลขบัญชีไม่เกิน 10 หลัก
 5. หากมีผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายก่อนวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะจ่ายเป็น เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ตามวิธีปกติ

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสือให้ความยินยอมในการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

งานขอรับเงินคงไว้กับบริษัทคืน

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีให้โอนเงิน แต่ยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 16.

งานเช็ค / ตั๋วแลกเงิน สูญหาย

รายละเอียด

ในใบแจ้งความให้ระบุดังนี้

 • เลขที่เช็ค / ตั๋วแลกเงิน
 • ชื่อ – สกุล ผู้สั่งจ่าย
 • วันที่สั่งจ่าย
 • จำนวนเงินในเช็ค / ตั๋วแลกเงิน

* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้ส่งเอกสารทางราชการ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า เพิ่มเติม

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบแจ้งความเช็ค / ตั๋วแลกเงินสูญหาย

* กรณีให้โอนเงิน แต่ยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ 16.

งานขอแก้ไขเช็ค / ตั๋วแลกเงิน

รายละเอียด

*กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้ส่งเอกสารทางราชการ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า เพิ่มเติม

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง หรือหนังสือแจ้งจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เช็ค / ตั๋วแลกเงิน
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีให้โอนเงิน โดยยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ 16.

การขอต่ออายุกรมธรรม์

รายละเอียด

การต่ออายุกรมธรรม์มี 2 แบบ

 1. การต่ออายุกรมธรรม์แบบธรรมดา คือ การต่ออายุ โดยชำระเบี้ยประกันภัยงวดที่ค้างชำระทุกงวดถึงงวดปัจจุบัน โดยเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังนี้
  • ชำระเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยเพิ่มพิเศษ และ มพ. ที่ค้างทุกงวดจนถึงงวดปัจจุบันที่ถึงกำหนดชำระ
  • ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันสัญญาพิเศษส่วนที่คุ้มครองในงวดปัจจุบัน
  • กรณีมี สภ. เดิม (สภ.1, สภ.2,สภ.พิเศษ) จะต้องเปลี่ยนเป็น สภ.2011 (เนื่องจากสภ.เดิมยกเลิกการขายแล้ว)
 2. การต่ออายุกรมธรรม์แบบพิเศษ คือการต่ออายุกรมธรรม์โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันงวดที่ค้างทุกงวด บริษัทฯ จะเลื่อนวันครบกำหนดอายุกรมธรรม์ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ขาดอายุ เพื่อให้เบี้ยประกันงวดที่ชำระคงค้างเพียงงวดเดียว ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณอายุ ณ วันเริ่มประกันใหม่ และเรียกเก็บเบี้ยประกันดังนี้
  • ชำระเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เพิ่มย้อนหลัง (ถ้ามี)
  • ชำระดอกเบี้ยของเบี้ยประกันชีวิตส่วนเพิ่มตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันงวดปัจจุบัน กรณีต่ออายุแบบพิเศษให้ต่อได้ในกรณีขาดอายุนานเกิน 1 ปี

  * กรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสดแล้วไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์แบบพิเศษได้

เอกสารที่ใช้

 1. ใบต่ออายุกรมธรรม์ตามระเบียบต่ออายุกรมธรรม์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบต่ออายุกรมธรรม์
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติม สภ., สภ.1, สภ.2, สภ.พิเศษให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงระบุ เปลี่ยน สภ.เดิม เป็น สภ.2011

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอผลสุขภาพเพิ่มเติม
 2. กรมธรรม์ที่มี ผป., คช., ฉป. และ ฉป.2 ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. กรณีต่ออายุกรมธรรม์แบบพิเศษ ให้ส่งกรมธรรม์ฉบับจริงมายังบริษัทฯ ด้วย
 4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ/ขอผลเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

การขอคืนสถานะปกติจากสถานะ EXTENDED TERM, PAID UP

รายละเอียด

เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังนี้

 • ชำระเบี้ยประกันชีวิตและ มพ. ที่ค้างทุกงวดจนถึงงวดปัจจุบันที่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ชำระเบี้ยประกันสัญญาพิเศษส่วนที่คุ้มครองในงวดปัจจุบัน
 • ชำระคืนหนี้สินที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ (ถ้ามี)รวมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ชำระเงินจ่ายคืนทันที (ถ้ามี)
 • ชำระคืนมูลค่าเงินสด (CV) มพ. (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้

 1. ใบคำขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ ​ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. ผลตรวจสุขภาพตามระเบียบต่ออายุกรมธรรม์
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติม สภ., สภ.1, สภ.2, สภ.พิเศษให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงระบุ เปลี่ยน สภ.เดิม เป็น สภ.2011

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอผลสุขภาพเพิ่มเติม
 2. กรมธรรม์ที่มี ผป., คช., ฉป. และ ฉป.2 ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ/ขอผลเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

การชำระคืนเงินกู้ชำระเบี้ยประกันแทนให้โดยอัตโนมัติ (ชำระคืน APL)

รายละเอียด

เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดังนี้

 • ชำระเบี้ยประกันภัย (APL)
 • ชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

การขอเวนคืนกรมธรรม์

รายละเอียด

การเวนคืนกรมธรรม์หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ กับผลประโยชน์อื่น ๆ อันพึงจะได้รับ(ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

1.เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเวนคืนกรมธรรม์

 • คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือหนังสือจากผู้เอาประกันภัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และยังไม่เคยได้แจ้งไว้กับบริษัท ให้ส่ง “สำเนาหน้าบัญชี” พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีกรมธรรม์ประกันภัยสูญหาย ให้ส่ง “ใบแจ้งความ”

2.การยื่นเอกสารการขอเวนคืนกรมธรรม์

 • ยื่นเอกสารได้ที่ตัวแทนของท่าน หรือสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

3.ระยะเวลาในการดำเนินการเวนคืนกรมธรรม์

บริษัทจะจ่ายเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ไม่เกิน 20 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

4.วิธีการรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
 • จ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน ส่งตรงถึงผู้เอาประกันภัย ตามสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้กับบริษัท

* ทั้งนี้ เพื่อรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ได้สะดวก และรวดเร็ว ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในคำร้องฯ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

รายละเอียด

การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หากกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และมีการชำระเบี้ยประกันภัยครบตามรอบปีที่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว บริษัท จะจ่ายเงินผลประโยชน์อันพึงจะได้รับให้กับผู้เอาประกันภัย หักด้วยจำนวนหนี้สินใด ๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) และดำเนินการตามวิธีการขอเลือกรับเงินคืนตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการรับเงินจ่ายคืนตามสัญญาประกันภัยตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้

* ในการจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเงินครบกำหนดการประกันภัย จะขึ้นอยู่กับแบบประกันภัย และข้อกำหนดในการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

1.ระยะเวลาในการดำเนินการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดจ่ายเงิน

2.วิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ตามที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
 • ไม่ขอรับเงินคืนโดยให้คงเงินจำนวนดังกล่าวไว้กับบริษัท
 • ไม่ขอรับเงินคืนโดยให้นำไปหักชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไป
 • จ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน ส่งตรงถึงผู้เอาประกันภัย ตามสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้กับบริษัท

3.กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จากบริษัทตามที่กำหนดในข้อ 1

กรุณาติดต่อ Call Center 02-777-8888 หรือติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

4.กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ผู้เอาประกันต้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์มายังบริษัท ก่อนวันที่กรมธรรม์ครบกำหนดได้รับเงินผลประโยชน์ดังกล่าว อย่างน้อย 1 เดือน

*ทั้งนี้ เพื่อรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้สะดวก และรวดเร็ว ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในคำร้องฯ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ