hero

ปฏิทินกิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์


​​
 1. หัวข้อ
 2. วันที่
 3. เวลา
 4. สถานที่
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2567
 2. 9 พ.ค. 2567
 3. 14.00-15.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C8
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2566
 2. 28 ก.พ. 2567
 3. 14.00-15.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C8
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2566
 2. 9 พ.ย. 2566
 3. 14.30-16.00 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C8
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2566
 2. 16 ส.ค. 2566
 3. 14.00-16.00 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C9
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2566
 2. 11 พ.ค. 2566
 3. 14.00-16.00 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C8
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2565
 2. 23 ก.พ 2566
 3. 14.30-16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C6
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2565
 2. 14 พ.ย. 2565
 3. 14.30-16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C8
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2565
 2. 11 ส.ค. 2565
 3. 14.30-16.30 น.
 4. Virtual Meeting
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2565
 2. 17 พ.ค. 2565
 3. 14.30-16.00 น.
 4. Virtual Meeting
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2564
 2. 28 ก.พ. 2565
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. Virtual Meeting
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2564
 2. 15 ต.ค. 2564
 3. 14.30- 17.00 น.
 4. Virtual Meeting
 1. ประชุมนักวิเคราะห์เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2564
 2. 13 ส.ค. 2564
 3. 14.30- 16.00 น.
 4. Virtual Meeting
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2564
 2. 13 พ.ค. 2564
 3. 14.30- 16.00 น.
 4. Virtual Meeting
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2563
 2. 25 ก.พ. 2564
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้องประชุม C8
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2563
 2. 13 พ.ย. 2563
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 6 ห้องประชุมบอร์ด
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2563
 2. 14 ส.ค. 2563
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2563
 2. 14 พ.ค. 2563
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. Virtual Conference call
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2562
 2. 28 ก.พ. 2563
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2562
 2. 13 พ.ย. 2562
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2562
 2. 14 ส.ค. 2562
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2562
 2. 15 พ.ค. 2562
 3. 10.00- 12.00 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 4/2561
 2. 27 ก.พ. 2562
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2561
 2. 9 พ.ย. 2561
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2561
 2. 10 ส.ค. 2561
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2561
 2. 11 พ.ค. 2561
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2560
 2. 23 ก.พ. 2561
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2560
 2. 9 พ.ย. 2560
 3. 14.30- 16.30 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2560
 2. 11 ส.ค. 2560
 3. 14.30 - 16.30น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2560
 2. 12 พ.ค. 2560
 3. 14.30 - 16.30น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2559
 2. 24 ก.พ. 2560
 3. 14.30 - 17.00น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2559
 2. 10 พ.ย. 2559
 3. 14.30- 17.00 น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2559
 2. 10 ส.ค. 2559
 3. 14.30 - 17.00น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2559
 2. 13 พ.ค. 2559
 3. 09.30 - 12.00น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2558
 2. 2 ก.พ. 2559
 3. 14.00 - 17.00น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2558
 2. 12 พ.ย. 2558
 3. 15.00 - 16.30น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 2/2558
 2. 13 ส.ค. 2558
 3. 15.00 - 16.30น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการไตรมาส 1/2558
 2. 15 พ.ค. 2558
 3. 15.00 - 16.30น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
 1. ประชุมนักวิเคราะห์ เพื่อแถลงผลประกอบการประจำปี 2557
 2. 25 ก.พ. 2558
 3. 15.00 - 16.30น.
 4. สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้อง C1
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ