นิติบุคคล

นิติบุคคล


​​สินเชื่อธุรกิจ สำหรับนิติบุคคล

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ
 • ออกหนังสือค้ำประกันการจัดทำ/บำรุงรักษาสาธารณูปโภค

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
 • ระยะเวลาประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ระยะเวลาและวงเงินกู้ยืม

ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี หรือ ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจ

ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกันเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา*
 • มีค่าธรรมเนียมการอนุมัติวงเงิน

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามเงื่อนไขและประเภทของวงเงินกู้แต่ละราย

เงื่อนไขอื่นๆ

หลักทรัพย์จำนองต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. จดหมายขอวงเงินสินเชื่อ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ วงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาการกู้ที่ต้องการ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม / คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 4. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 6. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า (ไม่เกิน 3 เดือน)
 7. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 8. เอกสารรับรองเครดิตบูโรของนิติบุคคล / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน
 9. งบการเงินย้อนหลัง 1-3 ปี
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอสินเชื่อ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี)
 11. สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน พร้อมแผนที่ตั้ง
 12. สำเนาใบขออนุญาตก่อสร้าง / ใบขออนุญาตจัดสรร (ถ้ามี)
 13. สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง / BoQ (ถ้ามี)
 14. สำเนาใบจองซื้อ / สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญามัดจำ / สัญญาเช่า / สัญญาจำนอง(กรณี Re-Finance) / สัญญาทางการค้าอื่นๆ (ถ้ามี)
 15. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม (กรณี Re-finance)
 16. สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปีย้อนหลังกับสถาบันการเงินเดิม (กรณี Re-finance)
 17. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

สนใจขอวงเงินสินเชื่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ส่วนสินเชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-869902-777-8676
Email address: lending@bangkoklife.com