สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์

​​พร้อมรับมือโรคร้ายแรง สบายใจกับความคุ้มครองที่มากกว่า

 • คุ้มครองโรคร้ายแรง 6 กลุ่ม รวมทั้งหมด 47 โรคร้ายแรง
 • รับผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อ 1 กลุ่มโรคร้ายแรง เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออยู่*
 • รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคร้ายแรงกลุ่มที่ 6 ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกก่อนอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์)

*ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่บริษัทได้จ่ายเงินผลประโยชน์ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองในกลุ่มโรคร้ายแรงนั้นๆ จะสิ้นผลบังคับทันที กรณีที่บริษัทยังไม่ได้จ่ายผลประโยชน์ หรือยังจ่ายผลประโยชน์ไม่ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มนั้น ยังคงมีบังคับต่อไป โดยผลประโยชน์ที่เหลือจะเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี สามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยตามสัญญาประกันชีวิตหลัก สูงสุดถึงอายุ 79 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซูเปอร์แคร์ จะต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้ สามารถซื้อได้มากกว่า 1 สัญญา โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท และเมื่อรวมกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงและมรณกรรมทั้งหมดแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
 • สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ได้
 • การตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ดูโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง
 
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ คุ้มครองโรคร้ายแรง 6 กลุ่ม รวมทั้งหมด 47 โรคร้ายแรง
กลุ่ม 1 : กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 • เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor)
กลุ่ม 2 : กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดและผลสืบเนื่อง
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease Requiring Angioplasty)
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ (Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent Placement)
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด (Cerebral Aneurysm Treatment by Endovascular Coiling)
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
กลุ่ม 3 : กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung Disease)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Lupus Nephritis from Systemic Lupus Erythematosus)
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
 • ตับวาย (Chronic liver disease / End-stage liver disease / Liver failure)
 • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง (Severe Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease)
 • ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
กลุ่ม 4 : กลุ่มภาวะติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บร้ายแรง
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
 • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitis and Gangrene)
 • โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn)
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
 • โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
กลุ่ม 5 : กลุ่มโรคร้ายแรงอื่น ๆ
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse Systemic Sclerosis/Scleroderma)
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech)
 • ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome or Vegetative State)
 • ตาบอด (Blindness)
 • การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
 • โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
กลุ่ม 6 : กลุ่มโรคร้ายแรงที่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
 • โรคไข้รูห์มาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ (Rheumatic Fever with Heart Involvement)
 • โรคน้ำไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย (Acquired Hydrocephalus Requiring an External Shunt)
 • โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)
 • โรคเบาหวาน (Diabetes)

หมายเหตุ: ผลประโยชน์ความคุ้มครองในแต่ละโรคเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ