กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ


  • บัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD)
    กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ คือ SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Gold ETF) จัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์
  • บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)
    เน้นการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ในหน่วยของกองทุนรวม Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc.Global Health Care Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นประเภท Retail Fund ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Health Care ซึ่งบริหาร และจัดการโดย Wellington International Management Company Pte Ltd