ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์


คุ้มครองความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่ได้ตั้งใจ

ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่อาจเกิดความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้คนไข้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์