ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 650 (มีเงินปันผล)


​​เกนเฟิสต์ 650 (มีเงินปันผล)

จุดเด่นบริการ

 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • รับส่วนลด มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุของผู้เอาประกันภัย
 • การันตีผลตอบแทน ผลตอบแทนแน่นอนตลอดสัญญาประกันภัย 650% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินปันผล มีโอกาสรับเงินปันผลในวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาประกันภัย

รับ 100% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง พร้อมกับเงินเพิ่ม 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์รวมตลอดอายุสัญญา 650% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

2.1 ผลประโยชน์ที่รับรองการจ่าย

 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-10 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-13 รับเงินคืนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.2 เงินปันผล
ในวันครบกำหนดสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล*

หมายเหตุ

 • เงินคืนรายปี หมายถึง เงินคืนพิเศษ
 • *บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไข

 • สมัครได้ตั้งแต่แรกเกิด – 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 14 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปีเท่านั้น

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
แรกเกิด - 75 1,000

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผู้ขอเอาประกันภัย อายุ 35 ปี เพศชาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันภัยต่อปี(บาท) ผลประโยชน์
กรณีมีชีวิต* 
(บาท)
ความคุ้มครองชีวิต(บาท)
1 99,600 3,000 104,600
2 99,600 3,000 204,200
3 99,600 3,000 303,800
4 99,600 3,000 403,400
5 99,600 3,000 503,000
6 99,600 4,000 602,600
7 - 4,000 602,600
8 - 4,000 602,600
9 - 4,000 602,600
10 - 4,000 602,600
11 - 5,000 602,600
12 - 5,000 602,600
13 - 5,000 602,600
14 - 600,000 602,600

หน่วย : บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
(ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุน
เฉลี่ยตลอดสัญญา**
3% 4% 5%
เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีทั้งหมด 50,000 50,000 50,000 50,000
เงินครบกำหนดสัญญา 600,000 600,000 600,000 600,000
โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา - 40,230 90,540 140,850
ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 650,000 690,230 740,540 790,850
เบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา 597,600 597,600 597,600 597,600
ผลประโยชน์สุทธิ 52,400 92,630 142,940 193,250

*เงินจ่ายคืนพิเศษรายปีและเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นปีกรมธรรม์)
**ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com