สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR

สุขภาพดี…ชีวิตดี

ชีวิตดี... เริ่มต้นได้ด้วยการมีสุขภาพกายและใจที่ดี กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้าง ดูแลให้คุณอุ่นใจในทุกช่วงเวลา ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมและบริการด้านสุขภาพอย่างเหนือระดับและครบครัน เพื่อให้คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขในทุกก้าวของชีวิต

เพราะการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR
 

Unit Deducting Rider (UDR) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อแนบกับ บีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) โดยเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ชำระค่าการประกันภัยจากการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนมาจ่ายค่าการประกันภัย ซึ่งเบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Target Premium) จะถูกคำนวณรวมในเบี้ยประกันภัยหลัก โดยหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้ว(1) เบี้ยประกันภัยหลักส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนที่เลือกไว้

เมื่อซื้อแนบพร้อมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ บีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR
 

วางแผนการเงินระยะยาว

เบี้ยประกันภัยหลักไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุสามารถวางแผนและบริหารจัดการได้ง่ายและสะดวก

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR
 

อิสระในการเลือกพอร์ตลงทุน

สามารถจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ ผ่านกองทุนรวมที่คัดสรรโดยบริษัท

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR
 

เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทน

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยเบี้ยประกันภัยหลักหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนที่ท่านเลือกไว้

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR
 

ลดหย่อนภาษีได้

ค่าการประกันภัย ค่าการดำเนินการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

(1) ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ประกอบไปด้วย ค่าการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยซึ่งเป็นผลรวมของค่าการประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตกับค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม

Happy Health UDR
คุ้มครองค่ารักษา สูงสุดถึงอายุ 99 ปี
คุ้มครองค่ารักษา สูงสุดถึงอายุ 99 ปี(1)
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อครั้ง 10 ล้านบาท
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อครั้ง 10 ล้านบาท(2)
ครอบคลุมค่าห้องโรงพยาบาลแบบห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ครอบคลุมค่าห้องโรงพยาบาลแบบห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน(3)
สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี/ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก
สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบ มี/ไม่มี ความรับผิดส่วนแรก(4)
เบี้ยประกันภัยหลักคงที่
เบี้ยประกันภัยหลักคงที่(5)
ล้างไต รังสีรักษา เคมีบำบัด
ล้างไต รังสีรักษา เคมีบำบัด
มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง
มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง(6)
รับเงินชดเชยรายวัน
รับเงินชดเชยรายวัน(7)

(1) ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระค่าการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย
(2) ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป สำหรับแผน 4
(3) ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล
(4) ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย
(5) เบี้ยประกันภัยหลักเป็นผลรวมของเบี้ยประกันภัยส่วนคุ้มครองชีวิตกับเบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Target Premium) ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปรับค่าการประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นต้น
(6) ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับแผน 4
(7) ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเลือกแผนความคุ้มครองแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกและไม่ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์กรณ์ผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ - UDR

 • อายุรับประกันภัย : 11 - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 99 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • ต้องซื้อแนบกับแบบบีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) โดยผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์เท่านั้น
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

หน่วย : บาท

ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป 500,000 1,000,000 5,000,000 10,000,000
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง 550,000 1,100,000 5,500,000 11,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ต่อวัน
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน โดยเมื่อรวมจำนวนวันในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง  
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน 5,000 20,000 20,000 50,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้)
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000 2,000 2,000 10,000
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง ไม่คุ้มครอง 10,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 50,000 100,000 100,000 200,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่มี 30,000 50,000 ไม่มี 30,000 50,000 100,000 ไม่มี 30,000 50,000 100,000 ไม่มี 30,000 50,000 100,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 1,000 - - 2,000 - - - 2,000 - - - 2,000 - - -
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กดเพื่อแสดงตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

ตัวอย่าง คุณผู้หญิงอายุ 35 ปี ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านสุขภาพระยะยาว โดยสมัคร สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR แผน 4 (แบบมีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท) ผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาทต่อครั้ง แนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน แบบบีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) ซึ่งตอบโจทย์ทั้งความคุ้มครองและการลงทุนที่ยืดหยุ่น และยังให้คุณอุ่นใจด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่เบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Target Premium) คงที่ ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนทางการเงินได้ตามแผนที่ตั้งใจไว้

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ - UDR

(1) เบี้ยประกันภัยส่วนสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Target Premium)
(2) ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป ทั้งนี้ ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์แต่ละหมวดความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR แผน 4
(3) ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเหลือเพียงพอที่จะชำระค่าการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย ทั้งนี้เงื่อนไขการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบบีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ - UDR

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับ
โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ

 • การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ - UDR

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

บริษัทฯ อาจปรับค่าการประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • อายุ และชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอมไม่น้อยกว่า 30 วัน

คำเตือน

 1. โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ จะระบุอยู่ในเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ และไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชำระหนี้ของตนเอง
 4. ผลตอบแทนจากการลงทุนจริงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่ลูกค้าเลือก การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่ได้มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 5. ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ และการถอนเงินออกจากกรมธรรม์บางส่วน ซึ่งอาจมีผลให้เงินลงทุนที่ถอนออกบางส่วนหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
 6. กรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์อย่างสม่ำเสมอและถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 7. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
 8. ผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต
 9. กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบประกันที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดระยะยาว การปรับลดเบี้ยประกันภัย หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย หรือถอนเงินจากกรมธรรม์บางส่วน หรือเวนคืนกรมธรรม์ในระยะสั้นอาจทำให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ลดลง หรืออาจได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ หรือกรมธรรม์อาจสิ้นผลบังคับก่อนครบกำหนดสัญญา
 10. กรมธรรม์ประกันภัยตลอดจนสัญญาเพิ่มเติมเป็นอันสิ้นผล เมื่อมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าศูนย์ ทั้งนี้ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจมีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าศูนย์ในปีใดปีหนึ่งก็ได้ อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับอยู่ หากเข้าเงื่อนไขสิทธิการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่อง (Non-Lapse Guaranteed)

หมายเหตุ

 1. ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ - UDR เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันที่ปรากฎในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ - UDR และบันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ -UDR (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 2. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 6. ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR สามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่อายุ ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 7. ค่าการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ – UDR สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 8. อาณาเขตความคุ้มครองตามผลประโยชน์ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม คือ ประเทศไทย
กดเพื่อแสดงสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
 
 1. สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และเงินส่วนลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
 2. สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับ และมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยใชŒสิทธิเวนคืนที่ระบุในกรมธรรม์
 3. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
 4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 5. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งที่ได้รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัท
 6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกัน
 7. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 8. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น
 9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
 10. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
 11. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง เช่น
  • ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) จะไม่ได้ราคา ณ วันทำการนั้น ๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้าหลังจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าภายหลังจากที่บริษัทอนุมัติ
  • การรับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • บริษัทจะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ทุกเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ (ดูตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ