ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เครดิตเฟิสต์


ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินจากการกู้สินเชื่อ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและธุรกิจของคุณ ให้ยังคงเป็นคนที่คุณรักอย่างสมบูรณ์

 • รักษากรรมสิทธิ์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • คุ้มครองอุ่นใจกับ 2 แผนความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 200% สำหรับบริการประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต เครดิตเฟิสต์ พลัส แผน B
 • สามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี* ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

*เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ยกเว้น อัตวินิบาตกรรมภายในปีแรก หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ดังนี้

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตเครดิตเฟิสต์แผน A ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตเครดิตเฟิสต์แผน B ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตเครดิตเฟิสต์ พลัสแผน A ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต​เครดิตเฟิสต์ พลัสแผน B
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ หรือจากการเจ็บป่วย รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย* รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง** รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*เฉพาะกรณีรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ โดยมิได้มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยเท่านั้น กรณีรับประกันภัยที่มีเบี้ยประกันเพิ่มพิเศษ จะรับเงินทดแทนเท่ากับข้อ 1 คือ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงทุกเดือน ตามเดือนที่เสียชีวิต

**ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  - กรณีกู้ในนามบุคคล: ผู้เอาประกันภัย คือ ผู้กู้
  - กรณีกู้ในนามนิติบุคคล: ผู้เอาประกันภัย คือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือกรรมการบริษัท หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาระหนี้ของนิติบุคคลนั้น
 • อายุที่รับประกันภัย 20-65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย
  - เครดิตเฟิสต์ แผน A/เครดิตเฟิสต์ พลัส แผน A (ชำระเบี้ยครั้งเดียว): 2-30 ปี
  - เครดิตเฟิสต์ แผน B/เครดิตเฟิสต์ พลัส แผน B (ชำระเบี้ยครั้งเดียว): 1-30 ปี
  - เครดิตเฟิสต์ แผน B (ชำระเบี้ยรายปี): 2-10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัย

 • ค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย
 • การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com