กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.8177 29/02/2024 -1.28 -9.28 -12.51 -2.04 -2.65
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.3668 29/02/2024 -3.05 -8.77 -9.65 -0.68 -2.46
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 18.2514 29/02/2024 -1.77 -8.23 -11.90 1.09 -1.85
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 39.2734 29/02/2024 -1.20 -9.05 -12.07 -0.74 -1.96
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 33.1079 29/02/2024 -1.25 -9.20 -12.21 -0.65 -1.82
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.7774 29/02/2024 -1.57 -8.61 -9.90 0.54 -2.29
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 30.0664 29/02/2024 0.68 -9.90 -11.37 -0.11 -1.41
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.0842 29/02/2024 -1.35 -8.83 -6.02 3.27 -0.27
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 42.1584 29/02/2024 -0.23 -12.46 -10.27 -2.69 -3.56
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.7913 29/02/2024 7.04 2.33 3.50 4.71 3.00
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.3579 29/02/2024 -2.08 -8.25 -9.23 0.30 -2.77
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.2937 29/02/2024 -2.44 -9.20 -9.75 -3.18
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.8896 29/02/2024 -5.19 -10.90 -10.16 -2.36
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.5696 29/02/2024 -3.26 -10.13 -13.46