กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.6938 20/06/2024 -5.62 -4.47 -12.45 -5.46 -4.19
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.0281 20/06/2024 -8.20 -6.69 -12.43 -5.39 -4.30
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 16.8113 20/06/2024 -9.52 -7.16 -15.88 -4.52 -3.76
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.4651 20/06/2024 -5.75 -4.68 -12.17 -4.26 -3.53
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 31.5991 20/06/2024 -5.75 -4.65 -12.28 -4.18 -3.41
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.2617 20/06/2024 -6.76 -5.18 -12.06 -3.35 -4.26
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 28.2748 20/06/2024 -5.32 -4.82 -11.87 -4.33 -3.72
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.0919 20/06/2024 -1.31 -0.83 -5.60 1.21 -1.09
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 39.0906 20/06/2024 -7.49 -7.17 -14.28 -7.32 -5.90
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.6152 20/06/2024 5.44 6.12 1.31 2.58 2.60
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.9397 20/06/2024 -6.98 -5.71 -11.02 -3.92 -4.42
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.3681 20/06/2024 -1.74 -0.40 -5.88 -6.26
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.7508 20/06/2024 -6.52 -5.01 -8.53 -5.01
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.0646 20/06/2024 -9.71 -8.72 -14.72