กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.1636 23/03/2023 -3.67 -1.19 -0.86 13.52 -1.62
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.8974 23/03/2023 -3.72 -2.80 -6.53 11.73 -1.72
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 20.5164 23/03/2023 -2.67 2.98 5.13 15.82 -0.42
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 43.8516 23/03/2023 -3.62 -1.15 -0.81 14.81 -1.03
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.0531 23/03/2023 -3.56 -0.95 -0.59 15.03 -0.87
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.5776 23/03/2023 -4.05 -0.61 -2.26 12.25 -1.40
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 33.3003 23/03/2023 -6.28 -4.40 0.38 14.39 -0.48
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.7485 23/03/2023 -2.03 -2.04 -5.75 14.69 -1.33
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 46.1795 23/03/2023 -5.07 -3.95 -2.99 9.91 -2.48
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.1973 23/03/2023 0.99 -2.04 -3.77 17.86 0.61
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.9559 23/03/2023 -4.28 -1.35 -2.58 12.35 -2.07
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.2390 23/03/2023 -4.70 -3.72 -8.12
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.8484 23/03/2023 -6.20 -5.37 -9.03
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.4638 23/03/2023 -4.00 -5.53 -14.11