กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตราสารทุน


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.9678 28/09/2023 -9.63 -7.26 -5.31 5.23 -2.39
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.7337 28/09/2023 -6.00 -3.27 -2.96 5.55 -1.97
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 18.9566 28/09/2023 -9.98 -7.87 -4.69 5.19 -2.91
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 41.2943 28/09/2023 -9.24 -6.86 -4.97 6.56 -1.71
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 34.8459 28/09/2023 -9.30 -7.00 -4.89 6.66 -1.57
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.2062 28/09/2023 -7.42 -4.32 -2.66 6.47 -1.54
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 31.4926 28/09/2023 -11.37 -6.38 -7.94 6.12 -1.71
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.8668 28/09/2023 -1.38 -0.74 0.71 10.95 -0.57
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 45.7727 28/09/2023 -5.91 -2.50 -4.03 4.94 -2.18
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.5458 28/09/2023 4.13 0.62 2.19 11.28 2.23
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.6990 28/09/2023 -7.03 -3.71 -2.37 5.60 -2.76
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.8145 28/09/2023 -8.30 -4.94 -4.60 2.86
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.7545 28/09/2023 -7.01 -1.69 -4.23 5.75
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.1678 28/09/2023 -7.35 -5.14 -6.52