ตลอดชีพ สุดคุ้ม

วางแผนชีวิตระยะยาวด้วยความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตสำหรับส่งต่อชีวิตที่มั่นคงของคนที่คุณรักในวันที่คุณไม่อยู่

ตลอดชีพ สุดคุ้ม
ตลอดชีพ สุดคุ้ม
คุ้มครองชีวิตถึงอายุ
99 ปี
ตลอดชีพ สุดคุ้ม
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
20 ปี
ตลอดชีพ สุดคุ้ม
เสียชีวิตหรืิอครบกำหนดสัญญา รับ
100%(1)
ตลอดชีพ สุดคุ้ม
รับเพิ่ม ผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(2) และยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ตลอดชีพ สุดคุ้ม
มีส่วนลด
เบี้ยประกันภัย
ตลอดชีพ สุดคุ้ม
 • อายุรับประกันภัย : แรกเกิด - 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 100,000 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ตลอดชีพ สุดคุ้ม ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต แฮปปี้ โฮลไลฟ์ 99/20, สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี, สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทีพีดี และสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ทพ.)
 • บริษัทให้ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เอดีบี และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ทีพีดี สำหรับผู้เอาประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยในอัตราปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป
 • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ในวันครบกำหนดสัญญา
ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ  
3. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต(1)
4. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท(1)
 • รับผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

(1) ความคุ้มครองดังกล่าวจะคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี หรือถึงอายุ 60 ปี แล้วแต่กรณีใดถึงกำหนดก่อน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยความคุ้มครองดังกล่าวตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท

กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

ตัวอย่าง คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี ต้องการวางแผนความมั่นคงให้กับครอบครัว จึงสมัครทำประกันชีวิต ตลอดชีพ สุดคุ้ม ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท โดยชำระเบี้ยประกันภัย ปีละ 22,440 บาท

ตลอดชีพ สุดคุ้ม

ตัวอย่าง คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี ต้องการวางแผนความมั่นคงให้กับครอบครัว จึงสมัครทำประกันชีวิต ตลอดชีพ สุดคุ้ม ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท โดยชำระเบี้ยประกันภัย ปีละ 22,440 บาท

ตลอดชีพ สุดคุ้ม
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาประกันชีวิต แฮปปี้ โฮลไลฟ์ 99/20

 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ เอดีบี

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาหรือสืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc Disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars Interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ทีพีดี

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่คุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาหรือสืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย

หมายเหตุ

 • ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ