รู้จักเรา

การจัดการองค์กร

​​
คณะผู้บริหาร
 1. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / รักษาการผู้บริหารสายคณิตศาสตร์

 2. คุณชลลดา โสภณพนิช

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน /
  กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน

 1. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต

 2. คุณลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ

 3. คุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. คุณชัยพล อินทุประภา

  ผู้อำนวยการอาวุโส
  สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร

 2. คุณจักรพงศ์ แสงแก้ว

  ผู้อำนวยการอาวุโส
  สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

 3. คุณอรนาฎ นชะพงษ์

  ผู้อำนวยการอาวุโส
  สายกลยุทธ์การตลาดและบริหารจัดการลูกค้า

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ