รู้จักเรา

การจัดการองค์กร

คณะผู้บริหาร
 1. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. คุณชลลดา โสภณพนิช

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการลงทุน /
  กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. อนุชา ภิงคารวัฒน์

  คุณอนุชา ภิงคารวัฒน์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน /
  กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 1. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต /
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ

 1. คุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. คุณชัยพล อินทุประภา

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร

 3. คุณจักรพงศ์ แสงแก้ว

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายคณิตศาสตร์

 1. คุณอรนาฎ นชะพงษ์

  ผู้อำนวยการอาวุโส สายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ