กองทุนรวมแอลทีเอฟ

กองทุนรวมแอลทีเอฟ


  • บัวหลวงเชโกลด์อีทีเอฟ (BCHAY)
    ลงทุนในทองคำแท่งในประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของปัจจัยอ้างอิง (ราคาทองคำแท่งในประเทศ) และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน ทั้งนี้ ทองคำแท่งที่กองทุนลงทุนเป็นทองคำที่มีมาตรฐานสูง ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 96.5% และผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของทองคำแท่งโดยวิธีการสุ่มตรวจจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำแท่งในประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นไปตามโครงการจัดทำและควบคุมมาตรฐานทองคำแท่งที่แนบท้ายในหนังสือชี้ชวน