ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 245 พลัส


ความคุ้มค่าสำหรับคนช่างเลือก เพราะเกนเฟิสต์ 245 พลัส ให้คุณได้รับเงินคืนทุกปี ความคุ้มครองชีวิต และ 17 โรคร้าย พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีและเงินก้อนโตเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด เพียงชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง 7 ปี หรือ 10 ปี เพื่อรับความคุ้มครองยาวนาน 15 ปี

 • เงินคืนทุกปี ตั้งแต่ 3-5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบอายุสัญญา 15 ปี
 • รับผลประโยชน์รวม ตลอดอายุสัญญา 245% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเจ็บป่วย 17 โรคร้ายแรง รับความคุ้มครองเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

เกนเฟิสต์ 245 พลัส มอบความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 17 โรค ดังนี้

1. มะเร็ง 10. อัมพาต
2. ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง 11. อัมพาตจากหลอดเลือดของสมอง
3. กล้ามเนื้อหัวใจตาย 12. การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป
4. ผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 13. ภาวะอันตรายต่อศีรษะชนิดรุนแรง
5. ศัลยกรรมลิ้นหัวใจ 14. ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
6. เส้นเลือดหัวใจตีบที่ร้ายแรงอื่นๆ 15. ตาบอด
7. ไตวาย 16. ภาวะหมดสติ
8. กล้ามเนื้อเสื่อม 17. แผลไฟไหม้ขั้นรุนแรง
9. ศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา  
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 ได้รับเงิน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5-6 ได้รับเงิน 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7-15 ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 245% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-5 ได้รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6-10 ได้รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-15 ได้รับเงินคืนปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญา ได้รับเงินคืน 185% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 17 โรค

ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

 

*หมายเหตุ: กรณีเจ็บป่วยจาก 17 โรคร้ายแรงจะได้รับความคุ้มครองหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย 15-65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี หรือ 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเพศ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย และอายุผู้สมัครเอาประกันภัย)

เพศ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
ชาย 274.71 - 365.83 บาท 201.88 - 274.05 บาท
หญิง 274.66 - 335.58 บาท 201.85 - 251.95 บาท

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ