ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ สตาร์ทอัพ


เงิน 1,000 บาท ซื้อบางอย่างได้แค่ครึ่ง แต่ ‘เกนเฟิสต์ สตาร์ทอัพ’ ให้มากกว่าที่คิด ทั้งความคุ้มครองชีวิต และรับเงินคืนทุกปี พร้อมสะสมเงินก้อนใหญ่เป็นแสน เพื่อรองรับอนาคตมั่นคง พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

 • ชำระเบี้ยเบาๆ เริ่มต้นแค่เดือนละ 1,000 บาท
 • เลือกจ่ายได้ตามใจ ไม่ว่าจะรายปี หรือรายเดือน ไม่ชาร์จเพิ่ม
 • รับเงินคืนทุกปี เมื่ออยู่ครบอายุสัญญา รับเงินก้อนใหญ่อีกเป็นแสน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-4 ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5-7 ได้รับเงิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8-20 ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญารับผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา รวม 312% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับเงินคืนปีละ 4.8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-20 รับเงินคืนปีละ 6.4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญา ได้รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด - 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) รายปี รายเดือน
แรกเกิด - 65 ปี 240 บาท 20 บาท
 • การคำนวณอายุผู้เอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก และต้องสมัครบริการเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Bualuang Direct Debit) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ