ห่วงรัก สมาร์ท

  • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 70 ปี
  • รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 100,000 บาท
บีแอลเอ สมาร์ท
บีแอลเอ สมาร์ท

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับกรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
  1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
  1. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงิน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 90 ปี รับเงิน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ