กรุงเทพ 118

​​
 • เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเดือนละ 200 บาท
 • รับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 60 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี รับความคุ้มครองนาน 18 ปี
กรุงเทพ 118
กรุงเทพ 118
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
2. กรณีเสียชีวิตทั่วไป
รับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ  
3. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
3.1 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
3.2 กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
1) มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง
2) มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง
3) มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง
4) นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่/หรือเหนือโคนนิ้ว
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 
รับเพิ่ม 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่ม 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
(ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ)
จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน (ต่อครั้งที่เข้ารักษา)
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 3 ถ้าหากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองในข้อ 3 จะลดลงตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 3) และ/หรือข้อ 4) ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 3 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองตามข้อ 3 นี้จะสิ้นสุดลง
 • การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของอวัยวะนั้นๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาประกันชีวิตกรุงเทพ 118

 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความเท็จบริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้ป่วยเอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมหรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ความคุ้มครองพิเศษนี้จะไม่รวมความสูญเสียการเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะและสายตาอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นขึ้นไป
 • การได้รับเชื้อโรคปรสิตเว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ