กรุงเทพประกันชีวิต มอบบริการเสริม BLA EveryCare ห่วงใยคุณ...ทุกช่วงเวลา ประจำปี 2562 ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญที่มีเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าสามารถติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

EveryCare Before เตรียมให้พร้อมก่อนเจ็บป่วย บริการคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ ทั้งภายในประเทศไทยและเมื่ออยู่ต่างประเทศ
 

บริการผู้ช่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ภายในประเทศไทย (HOTLINE DOMESTIC TRAVEL MEDICAL CARE)

 1. บริการคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ (Telephone Medical Advice)
 2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล (Medical Service Provider Referral) อาทิ โรงพยาบาล คลินิก แพทย์ และทันตแพทย์
 3. บริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล (Arrangement of Hospital Admission) ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตต้องการรักษาตัวในโรงพยาบาล บริการจัดเตรียมส่งผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 1. บริการให้ข้อมูลและจองรถเช่า (Car Rental and Limousine Referral and Reservation Assistance)
 2. บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม (Hotel Referral and Reservation Assistance)
 3. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Arrangement of Emergency Medical Evacuation) ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต และมีความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า โดยจะบริการประสานงาน ในการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายรวมทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด
 4. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา (Arrangement of Emergency Medical Repatriation) ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้น หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อการรักษาพยาบาล โดยที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกภูมิลำเนาในฐานะผู้ป่วยใน
 5. บริการส่งศพกลับภูมิลำเนา (Arrangement of Repatriation of Mortal Remains) ดำเนินการในการส่งศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิตตามที่รับความเห็นชอบ จากญาติผู้เสียชีวิต
 • ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่
 • บริการ Domestic Hotline Medical Care ข้อ 1 – 5 เป็นการให้ข้อมูลและประสานงานเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคคลที่สามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (หากมี)
 • บริการ Domestic Hotline Medical Care ข้อ 6 – 8 เป็นการประสานงานและจัดเตรียมเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกคิดค่าบริการตามเคสที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทั้งหมด (หากมี)
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทุกกรณี

บริการผู้ช่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ในต่างประเทศ (HOTLINE INTERNATIONAL TRAVEL MEDICAL CARE)

 1. บริการคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ (Telephone Medical Advice)
 2. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล (Medical Service Provider Referral) อาทิ โรงพยาบาล คลินิก แพทย์ และทันตแพทย์
 3. บริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล (Arrangement of Hospital Admission) ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตต้องการรักษาตัวในโรงพยาบาล บริการจัดเตรียมส่งผู้เอาประกันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 1. บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่า การฉีดวัคซีน (Inoculation and Visa Requirement Information)
 2. บริการช่วยเหลือในกรณีเอกสารเดินทางสูญหาย (Lost document advice & assistance)
 3. บริการให้ข้อมูลและจองรถเช่า (Car Rental and Limousine Referral and Reservation Assistance)
 4. บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม (Hotel Referral and Reservation Assistance)
 5. บริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล (Arrangement of Hospital Admission) ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต และมีความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า โดยจะบริการประสานงาน ในการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายรวมทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด
 6. บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา (Arrangement of Emergency Medical Repatriation) ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยกลับภูมิลำเนาเพื่อการพักฟื้น หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อการรักษาพยาบาล โดยที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกภูมิลำเนาในฐานะผู้ป่วยใน
 7. บริการส่งศพกลับภูมิลำเนา (Arrangement of Repatriation of Mortal Remains) ดำเนินการในการส่งศพของผู้เอาประกันภัยจากสถานที่เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิตตามที่รับความเห็นชอบ จากญาติผู้เสียชีวิต
 • ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่
 • บริการ International Hotline Medical Care ข้อ 1 – 7 เป็นการให้ข้อมูลและประสานงานเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคคลที่สามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (หากมี)
 • บริการ International Hotline Medical Care ข้อ 8 – 10 เป็นการประสานงานและจัดเตรียมเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกคิดค่าบริการตามเคสที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทั้งหมด (หากมี)
 • ระยะเวลาในการเดินทางต้องไม่เกิน 90 วัน
EveryCare Special อุ่นใจเป็นพิเศษเมื่อเข้ารักษา บริการสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เมื่อคุณเข้ารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 

บริการสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ (GUARANTEE OF PAYMENT)

ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เท่านั้น บริษัทสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ตามที่โรงพยาบาลเรียกเก็บและไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ยกเว้น ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอก
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ ระยะเวลาในการเดินทางจะต้องไม่เกิน 90 วัน

EveryCare After ดูแลเมื่อออกจากโรงพยาบาล บริการรถยนต์รับ-ส่ง ภายหลังจากการรักษาตัวและให้ข้อมูลสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้น
 

บริการรถยนต์รับ-ส่งภายหลังการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (DRIVING HOME)

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการรถยนต์ เพื่อรับจากโรงพยาบาลภายหลังจากการเข้ารักษารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ผู้เอาประกันภัยระบุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับจุดรับ-ส่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์บริการรถยนต์รับ-ส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • บริการรถยนต์รับ-ส่งผู้เอาประกันภัยต้องทำการนัดหมายวันและเวลาก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 3 วัน และสามารถยกเลิกได้ก่อน 1 วันเดินทางโดยไม่เสียสิทธิ์ สำหรับวันเดินทางเมื่อถึงเวลานัดหมาย รถยนต์รับ-ส่งสามารถรอรับได้ไม่เกิน 20 นาที และจำนวนผู้เดินทางต้องไม่เกิน 3 ท่านหรือไม่เกิน 2 ท่านพร้อมสัมภาระ

บริการข้อมูลสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้น (Hotline Nursing Care)

ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้น

 • ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่
 • รถยนต์รับ-ส่ง หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ที่นั่ง ขนาดเครื่องยนต์ 1,800 – 2,000 ซี.ซี.
 • บริการ Hotline Nursing Care เป็นการให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคคลที่สามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (หากมี)
แบบประกันที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการ
 
 1. สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ดังนี้
สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ EveryCare Before EveryCare Special EveryCare After
ช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ในประเทศไทย ช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ในต่างประเทศ บริการสำรองค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ บริการรถรับ-ส่ง เมื่อออกจาก รพ. บริการข้อมูลสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
1. สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011
(แบบมีความรับผิดส่วนแรก)
2. บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
3. บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส แผน 1, 2
       
4. บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส แผน 3, 4, 5
5.บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย
 
6. บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย/ทั่วโลก/ทั่วโลกยกเว้น สหรัฐอเมริกา
เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์
 
 1. สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลช่องทางตัวแทน ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ

  1.1 กรณีลูกค้ารายเดิม ที่เคยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ (Inforce / Inforce APL) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  1.2 กรณีลูกค้ารายเดิมที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด สถานะมีผลบังคับ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 ธันวาคม 2562
  1.3 กรณีลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด สถานะมีผลบังคับ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 ธันวาคม 2562

 2. ระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี

  2.1 กรณีลูกค้ารายเดิมที่เคยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีระยะเวลาการใช้บริการ ภายใน 31 มกราคม 2563
  2.2 กรณีลูกค้ารายเดิมที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ
  2.3 กรณีลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

หมายเหตุ
 
 • สิทธิ์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้
 • การให้ข้อมูลแนะนำ และประสานงานเป็นการให้บริการโดย International SOS services (Thailand) Ltd. โดยตรง บริษัทเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทุกกรณี
 • การบริการข้างต้นนี้ เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพในแบบที่กำหนด ภายใน 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือการยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ