สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เฮลธ์

ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ประกอบด้วย
- สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
- บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง
- บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน (สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

 • รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 11 – 80 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้ สามารถซื้อความคุ้มครองต่อไปได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัย ของสัญญาประกันชีวิตที่ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แนบอยู่ หรือสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก)
 • ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ได้
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

หน่วย: บาท

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป 500,000 1,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง 550,000 1,100,000 5,500,000
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
1. ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (ผลประโยชน์ข้อ 1.1 และ1.2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 180 วัน)  
1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) สูงสุดไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน(1)
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน) จ่ายตามจริง
2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน) 5,000 20,000 20,000
3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) จ่ายตามจริง
4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิต)
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)(2)
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000 2,000 2,000
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออก
จากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง ไม่คุ้มครอง
8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อโรค แต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์
9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ 50,000 100,000 100,000
10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์
11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์
12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก(3)
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) ไม่มี 30,000 50,000 ไม่มี 30,000 50,000 100,000 ไม่มี 30,000 50,000 100,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการไม่ใช้สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก
เงินชดเชยรายวัน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อปีกรมธรรม์) 1,000 - - 2,000 - - - 2,000 - - -
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับเพศชาย อายุ 35 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 16,085 8,764 6,956 16,960 9,225 7,322 3,148 18,434 10,333 8,713 3,747
ตัวอย่าง เบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 16,915 9,793 7,168 18,020 10,308 7,545 3,244 19,587 11,339 8,979 3,880
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

(1) ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ห้องพักเดี่ยวระดับเบื้องต้นของโรงพยาบาล
(2) การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
(3) การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (Local / Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ

กดเพื่อแสดงตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

หมดกังวลทั้งค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินค่าห้องด้วยความคุ้มครองแบบค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน จากประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ที่ทำให้คุณแฮปปี้ได้มากกว่า

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์

ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการ หรือไม่มีประกันสุขภาพ สามารถเลือกประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับตนเองและเพิ่มความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์

ผู้ที่มีสวัสดิการด้านสุขภาพจากองค์กร หรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่กังวลว่าวงเงินที่มีไม่เพียงพอ สามารถเลือกประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบมีความรับผิดส่วนแรก เพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติมและยังจ่ายเบี้ยประกันภัยลดลงด้วย

บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) สำหรับ
โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับ

 • การป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือ วันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
 • การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการ ของร่างกาย
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษา แนวทางอื่น
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือ การคุมกำเนิด

บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง

ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่อยู่ภายใต้บันทึกสลักหลังนี้ และไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 2. การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน (สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ หรือการป่วยใด ๆ ตามข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ ที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ

หมายเหตุ

 1. เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 3. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 5. เบี้ยประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ สามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่อายุ ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 6. เบี้ยประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ สามารภนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 7. ประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ เป็นชื่อทางการตลาดของ 1) สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ 2) บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง 3) บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ คุ้มครองค่ารักษา พยาบาลชดเชยรายวัน (สำหรับแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ