hero

ดาวน์โหลดฟอร์มต่าง ๆ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

เอกสารการรับรองตนเองสำหรับบุคคลธรรมดา (Self-Certification for Individual)

แบบฟอร์มถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยที่ให้แก่แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

เอกสารแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย (สำหรับชาวต่างชาติ)

หนังสือแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลรายปี

ขอเปลี่ยนแปลง

คำขอต่ออายุกรมธรรม์

คำขอใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ และสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ โครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan

หนังสือให้ความยินยอมในการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์

แบบฟอร์มขอหักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกันภัย

แบบฟอร์มโอนสิทธิเรียกร้องในกรมธรรม์

หนังสือแสดงความจำนงขอถือเอาประโยชน์ตามกรมธรรม์

เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน Bancassurance (ช่องทางการขายธนาคาร)

แบบอ้างสิทธิ ก.

แบบอ้างสิทธิ ข.

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แบบฟอร์ม OPD (Illness & Accident)(Health 1st)

แบบฟอร์มการเรียกร้องกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขอรับเงินค่าชดเชยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมสุขภาพ (Cash less Claim Form A,B )

แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนผู้รับผลประโยชน์ สำหรับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

แบบฟอร์มเอกสารการรับรองตนเองสำหรับผู้รับประโยชน์บุคคลธรรมดา

หนังสือมอบอำนาจให้บริษัทเพื่อขอข้อมูลสุขภาพ

แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์ทำประกัน

แบบฟอร์ม FW8BEN

แบบฟอร์ม FW9

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ