กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต รักษาคุณภาพการบริการและมาตรฐานคอลเซ็นเตอร์ รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2015-10-27T00:00:00Z
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล(ขวา) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) แก่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางอรนุช สำราญฤทธิ์(ซ้าย) ผู้อำนวยการสายประกันชีวิต ขึ้นรับโล่เกียรติคุณซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของศูนย์รับเรื่องและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

​ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนการรับเรื่องและการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง บนหลักความยุติธรรม ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเน้นด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการให้บริการข้อมูล แก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center : CSC) สำนักงานใหญ่ และสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (Website) เฟสบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ