ประกาศของบริษัท


หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถึอหุ้น 2567

2024-04-17T00:00:00Z
​​

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

 

     ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ชั้น 11 ห้องประชุม “ชิน โสภณพนิช” อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบไฮบริด) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามแบบ 56-1 one report ประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้แสดงความเห็นอย่าง ไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 341.51 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายหลัง เมื่อได้รับความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้ว
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวิตรี รมยะรูป นายเวทิศ อัศวมังคละ นายโทโมฮิโระ เยา และนายยูทากะ สึโบอิ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ใบอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ใบอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือนางสาวลสิตา มากัต ใบอนุญาตเลขที่ 9093 และ/หรือนายวัชระ ลิขิตบรรจงดีใบอนุญาตเลขที่ 11743 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,341,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
   
      ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567


ขอแสดงความนับถือ
center​​
โดยคำสั่งคณะกรรมการ  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

​ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2777 8845
หมายเหตุ : บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
https://www.bangkoklife.com/th/Investor/ShareHolders?id=21
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ