hero

โรงพยาบาลคู่สัญญา


ท่านสามารถค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ให้บริการได้ตามด้านล่างนี้

เลือกตามประเภทการให้บริการ

โรงพยาบาล จังหวัด ประเภทการให้บริการ
สมุทรสาคร สมุทรสาคร
สมุยอินเตอร์เนชันแนล สุราษฎร์ธานี
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
สำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ
สิโรรส ปัตตานี ปัตตานี
สิโรรส ยะลา ยะลา
สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สินแพทย์ กาญจนบุรี (กาญจนบุรีเมโมเรียล) กาญจนบุรี
สินแพทย์ นครปฐม นครปฐม
สินแพทย์ ลำลูกกา ปทุมธานี
โรงพยาบาลตำรวจ ×

ที่อยู่:

2 ซ.ศูนย์วิจัย7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์:

0-2310-3000

โทรสาร:

การให้บริการ:

บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและ Day Surgery ณ โรงพยาบาล

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาล

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล

Google Map:

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ