สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ [email protected]
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
ผู้บริหารฝ่ายบริหารจัดการโครงการ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบดูแลโครงการทั้งหมดของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยรวบรวมและติดตามข้อมูลโครงการจาก Project Manager ของทุกหน่วยงาน
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1
ผู้บริหารฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • วางกลยุทธ์ กำกับ ดูแล และบริหาร จัดการ ประสบการณ์ (customer experience) รวมถึงเส้นทางการเดิน (customer journey) ของลูกค้าและผู้มุ่งหวังเพื่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกต่อแบรนด์
 • วางกลยุทธ์ในการออกแบบ sensitive customer predictive modeling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้า
 • วางกลยุทธ์ กำหนด direction ขั้นตอน และนโยบาย ในส่วนของ 1st tier, 2nd tier, 3rd tier ของการให้บริการลูกค้า หรือผู้มุ่งหวัง รวมถึง การ synchronization กันของแต่ละ tier เพื่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด การโฆษณา การสื่อสาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในด้านการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
1
ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้า
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • วางกลยุทธ์ ออกแบบ กำหนดนโยบาย ของ Voice & Non-voice touchpoint เพื่อให้ได้รับ seamless services ในแต่ละ touchpoint ซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ (customer experience) รวมถึงเส้นทางการเดิน (customer journey) ของลูกค้าและผู้มุ่งหวังที่ดี
 • บริหารจัดการทีมในแต่ละ touchpoint ให้มี skill, knowledge รวมถึงอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนด services policy, process, procedure ให้เป็น direction customers-centric, customer care
 • วิเคราะห์ system gap เพื่อให้ระบบรองรับการใช้งานของ users และลด human error ให้ได้มากที่สุด
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีในงานบริการลูกค้า
1
ผู้บริหารส่วนวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
 • พัฒนาระบบ BI Dashboard โดยใช้ข้อมูลจาก Sourcing ต่างๆ ตาม Business Requirement และ Query ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
 • ออกแบบและวิเคราะห์ Data Model ที่เหมาะสมเพื่อวางแผนการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการข้อมูล Data science, Mathematics, Statistics, Engineering, Economics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์บริหารประสบการณ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • วางกลยุทธ์ ออกแบบ UX/UI และ การจัดทำ customer journey map ของลูกค้าและผู้มุ่งหวัง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และผู้มุ่งหวัง
 • วิเคราะห์ กำหนดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • ออกแบบ ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจลูกค้า เพื่อมาใช้จัดแบ่ง segment ของกลุ่มลูกค้า ในการพัฒนา experience ให้ดียิ่งขึ้น
 • ออกแบบ sensitive customer prediction เพื่อ identify กลุ่มลูกค้าที่ sensitive ที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อทำให้ลด churn rate ได้
 • monitor competitors หรือ market movement เพื่อดู updated trends หรือ best practices เพื่อการพัฒนา CX อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด การโฆษณา สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในกลยุทธ์ Customer Experience
1
ผู้บริหารส่วนวิเคราะห์ประสบการณ์ความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • ออกแบบรายงาน, โครงสร้างของ data, การติด tracking ในแต่ละ touchpoint เพื่อวิเคราะห์ customer journey
 • รวบรวมข้อมูลจากทุก touchpoints, จัดทำรายงานในมุมต่างเพื่อใช้ในการ monitor customer journey รวมถึงการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ identify จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่ม Customer happiness index และ สามารถเพิ่ม customer lifetime value ได้
 • การพิจารณาระบบ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการจัดทำ Customer Happiness Index, Monitor Churn rate
 • จัดทำ customer feedback report จากลูกค้าและผู้มุ่งหวัง รวมถึงการกำหนด prioritization ของ feedback
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
ผู้บริหารส่วนสนับสนุนทางการตลาด-ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • จัดทำแผนงานตามกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารประจำปีร่วมกับช่องทางการขาย
 • สนับสนุนด้านการตลาด ตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการขาย
 • รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมการตลาดร่วมกับช่องทางการขายตามแผนงานประจำปี
 • บริหารงบประมาณ และการดำเนินการของโครงการให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
ผู้บริหารส่วนประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • จัดทำกลยุทธด้านประชาสัมพันธ์ และโครงการเพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับกลยุทธองค์กร
 • จัดทำกลยุทธและดำเนินการโครงการเพื่อสังคมและการบริจาคเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม หรือชุมชน ได้มากขึ้น
 • บริหารและสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
ผู้บริหารส่วนประสานงานและสนับสนุนการขาย (Agent Center)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบการชอบการประสานงานระหว่างตัวแทนและส่วนงานอื่นๆภายในบริษัท จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สำคัญของบริษัทกับตัวแทน ติดตามและรายงานผลปัญหาที่พบบ่อย และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

1
ผู้บริหารส่วนบริหารทรัพยากรสุขภาพ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบบริหารทีมและงานพิจารณาการประเมินความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษา (Pre Arrangement และ Pre Authorization), ติดตามความจำเป็นทางการแพทย์กรณีที่ผู้เอาประกันกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล (Concurrent)

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

1
ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์องค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก จัดทำกลยุทธ์องค์กรและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าบริษัทและนักลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มนักลงทุน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมศาสตร์

1
ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการจัดทำ การวางแผน/ บริหาร/ วิเคราะห์/ ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM-ORSA) มีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์ประกันชีวิต/ สถิติ

2
เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางธนาคารกรุงเทพ (FS)
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบวางแผนการทำงานและการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้บริการแก่สาขาธนาคารกรุงเทพ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีทุกสาขา
1
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานประสานงานกับ Insight Team, ครีเอทีฟ, เอเจนซี, สื่อ ในการเปิดตัวแคมเปญการตลาด รับผิดชอบการตอบกลับข้อความ การสร้าง content และสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย วางแผนกลยุทธ์สื่อต่างๆ ในการสร้างการรับรู้และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

2
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับประกันและสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
: รับผิดชอบในการรับเรื่องให้ข้อมูลด้านสินไหมทางโทรศัพท์ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาสินไหม ตอบข้อซักถามเชิงลึกด้านโรค แบบประกัน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ตลอดจนติดตาม ประสานงาน และทบทวนเรื่องโต้แย้ง/เรื่องร้องเรียน ของงานพิจารณาสินไหมและสินไหมสุขภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณารับประกันภัยโดยประเมินความเสี่ยงในงานใบคำขอใหม่, งานประวัติก่อนทำประกัน รวมถึงชี้แจงผลพิจารณารับประกันแก่ตัวแทน คู่ค้าและผู้ขอเอาประกันภัย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

11
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
ประสานงานรวบรวมรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบระบบ วางแผน ควบคุมโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง / ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจบน Social Platform ต่างๆ และหาโอกาสในการเปลี่ยนให้เป็นผู้มุ่งหวัง เก็บข้อมูลคำถามต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการตอบคำถาม หรือกำหนดเป็นการตอบแบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและนโยบายบัญชี
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และนำส่งงบการเงิน รวมถึงข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือนโยบายบัญชีและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบัญชี

1
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งการอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (Public Training) และ E-Learning / ออกแบบ วางแผน จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ควบคู่กับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของพนักงาน / ติดตามและประเมินประสิทธิผลการอบรม รวมทั้งจัดทำรายงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร / ดำเนินการสำรวจ ประเมินผล และร่วมจัดทำแผนพัฒนาความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร (Employee Engagement)
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล, พัฒนาองค์กร, จิตวิทยา, การศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบจัดทำกลยุทธ์องค์กรและร่วมจัดทำแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดประจำปี วิเคราะห์และรวมรวมข้อมูลจากภายในองค์กร เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และการปรับปรุง รวมถึงวิเคราะห์และรวมรวมข้อมูลจากภายนอกองค์กร เพื่อศึกษาการแข่งขัน พฤติกรรมตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจองค์กร

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย

1
เจ้าหน้าที่ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเสนอทางเลือกที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด หรือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ดิจิทัลอินโนเวชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเสนอทางเลือกที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด หรือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/โท สาขา Data science, Mathematics, Statistics, Engineering, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บริหารประสบการณ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับ UX Designer ของ vendor ต่างๆ เพื่อ พัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และผู้มุ่งหวัง, ประสานงานกับทีมต่างๆ เพื่อให้เกิด customer-care culture และ customer-care innovation

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด การโฆษณา สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประสบการณ์ความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้า

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการตลาด-ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • สนับสนุนด้านการตลาด ตามแผนงานของช่องทางการขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อบริหารงบประมาณให้สามารถดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
 • ประสานงานในโครงการและกิจกรรมการตลาดร่วมกับช่องทางจำหน่าย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Sales Materials เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ ตลอดจนทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของสื่อการตลาดและเอกสารการขายก่อนเผยแพร่และนำออกสู่ตลาด
 • ติดตามและดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันก่อนนำเสนอขาย
 • รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย วิทยาการประกันภัย สถิติ

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • บริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ในการคำนวณเงินสำรอง เงินกองทุน มูลค่าธุรกิจ และมาตรฐานบัญชี IFRS17
 • ปรับปรุงกระบวนการ Clean ข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์สถิติเชิงคณิตศาสตร์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย วิทยาการประกันภัย สถิติ Data Scientist

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ออกแบบการทำงานของระบบ วางแผน ควบคุมติดตามโครงการ การทดสอบระบบ จัดทำเอกสารโครงการพัฒนาระบบ เช่น Business Requirement Document (BRD) รายงานการประชุม เอกสาร UAT คู่มือการใช้งานระบบ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

บริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ติดตามตรวจสอบ ควบคุมเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและด้านอื่น ๆ ของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ รวมถึงศึกษาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานด้านการทดสอบระบบงาน และปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ วิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิศวกรข้อมูล
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

จัดการและดูแลระบบ Data Warehouse ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบและจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ สามารถออกแบบ Dashboard หรือรายงานที่สามารถให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย สามารถเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL, Python

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

ประสานงานและรวบรวมความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ใช้งาน ออกแบบและจัดทำรายงานหรือ Dashboard ที่เหมาะสม น่าสนใจ ตรวจสอบและจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานหรือ Dashboard ที่เป็นประโยชน์

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

ศึกษาปัญหา ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อทำเป็น Technical Requirement รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ System Admin (Network & Server)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Server, Storage, Network, Datacenter, ดูแลเฝ้าระวังการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ Production Support
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการนำระบบขึ้น Production / Development และเตรียมระบบสำหรับการทดสอบ ดูแลการจัดเก็บรักษา source code รวมทั้งจัดทำเอกสาร/ประวัติการดำเนินการ, นำเข้าข้อมูลขึ้นไปใช้งานบน Production และ UAT

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ IT & Cyber Security
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงนโนบายและมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์, ติดตาม ตรวจสอบและตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสรรหาและพัฒนาตัวแทน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบประสานงานในการสนับสนุนโครงการสรรหาและพัฒนาตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการขาย (Agent Center)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการประสานงานและจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจการทำงานสำหรับตัวแทนใหม่ ตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงินทั่วประเทศ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรสุขภาพ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานพิจารณาการประเมินความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษา (Pre Arrangement และ Pre Authorization), ติดตามความจำเป็นทางการแพทย์กรณีที่ผู้เอาประกันกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล (Concurrent)

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่ Insight Marketing
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ข้อมูลเชิงลึกของตัวแทนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน แคมเปญการตลาดทั้งหมด ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ต่อการรับรู้ของผู้บริโภคและตัวแทน ค้นหาตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด สื่อสารมวชวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่สรรหาผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มุ่งหวัง / ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจบน Social Platform ต่างๆ และหาโอกาสในการเปลี่ยนให้เป็นผู้มุ่งหวัง เก็บข้อมูลคำถามต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการตอบคำถามให้ดีขึ้น หรือกำหนดเป็นการตอบแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

1
เจ้าหน้าที่ช่องทางขายออนไลน์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • รับผิดชอบดูแลและประสานงานการให้บริการ รวมถึงการติดตาม และช่วยเหลือลูกค้าและผู้มุ่งหวังที่เข้ามาทำรายการบนระบบ Online Sales ของบริษัท และนำไปสู่โอกาสในการปิดการขาย ผ่านช่องทางการติดต่อบน Online Platform และทางโทรศัพท์ หรือ Online to Offline
 • ตอบ Chat ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังใน online platform ต่างๆ เช่น Facebook messenger, TikTok, LINE, Shopee
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานตรวจสอบข้อมูลและตรวจเยี่ยมผุ้เอาประกัน,ตรวจเช็คประวัติการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ, ประสานงานการตรวจสอบกับหน่วยงานราชการและเอกชน, จัดทำรายงานการตรวจสอบ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานพิจารณาสินไหมมรณกรรมและสัญญาเพิ่มเติมตามที่ได้รับอำนาจอนุมัติจ่ายสินไหมและปฏิเสธการจ่ายสินไหมภายใต้กรอบอำนาจการอนุมัติจ่ายสินไหม การพิจารณาทบทวนโต้แย้งสินไหมและตอบข้อซักถามให้กับตัวแทนและผู้เอาประกัน

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์

1
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน (Non-Med)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานพิจารณาอนุมัติรับประกัน (Non-Medical/Clean case)

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ