ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 255


ออมอย่างคุ้มค่า เพื่อเงินก้อนใหญ่เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี เพียงชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี เพื่อรับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน 15 ปี

 • อุ่นใจกับระยะเวลาคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบอายุสัญญา 15 ปี
 • รับผลประโยชน์รวม ตลอดอายุสัญญา 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4-5 ได้รับเงิน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 ได้รับเงิน 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7-9 ได้รับเงิน 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 10-15 ได้รับเงิน 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

ครบกำหนดสัญญา ได้รับเงินคืน 255% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย แรกเกิด-70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท สำหรับเพศชายและเพศหญิง

อายุ (ปี) แรกเกิด-50 51-55 56-60 61-65 66-70
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) 235 240 245 255 265

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ