ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน


มอบหลักประกันที่มั่นคง เพื่อคนที่คุณห่วงใย ด้วยประกันชีวิต ‘โฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน’

 • เบี้ยประกันภัยต่ำ ความคุ้มครองสูง
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัย แบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
 • รับความคุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • รับเงินคืนสบายๆ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่ออยู่ครบอายุสัญญา

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ) ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสม แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี ได้รับเงิน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

เบี้ยมาตรฐานสะสม หมายถึง เบี้ยประกันภัยอัตราปกติที่ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ผู้เอาประกันภัยเคย หรือมีประวัติสุขภาพ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปกติ

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย 20-70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,000,000 – 30,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 20-70 ปี* (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศ และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศหญิง เพศชาย
5 ปี 68.03 - 310.19 บาท 88.48 - 344.34 บาท
10 ปี 37.98 - 197.94 บาท 48.67 - 222.90 บาท
15 ปี 28.69 - 173.53 บาท 36.27 - 195.45 บาท
20 ปี 23.41 - 156.94 บาท 30.04 - 183.01 บาท
ถึงอายุ 90 ปี 13.90 - 156.94 บาท 18.48 - 183.01 บาท
 • การคำนวณอายุผู้เอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย)

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ