บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)

ความมั่นคงของครอบครัวคงไม่ใช่เรื่องเดียวที่คุณมองหา การวางแผนจัดการความมั่งคั่งที่ยั่งยืนสู่ทายาท ก็เป็นเรื่องที่คุณควรนึกถึง บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) คือ แบบประกันที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพย์สิน เน้นความคุ้มครองชีวิตด้วยทุนประกันที่สูงควบคู่ไปกับความคุ้มครองอุบัติเหตุ นอกจากนี้แล้วยังเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล โดยสามารถเลือกรับเป็นเงินคืน เลือกที่จะสะสมไว้กับบริษัทหรือนำไปชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไป ความสำเร็จ ความมั่งคั่ง จะไม่หายไปในวันที่คุณไม่อยู่ด้วยผลิตภัณฑ์ บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตที่ช่วยให้คุณส่งต่อความมั่งคั่งและมั่นคง สู่ทายาทของคุณได้ตามที่ตั้งใจ

 • ส่งต่อความมั่งคั่งด้วยแผนเพิ่มพูนทรัพย์สิน มีโอกาสรับเงินปันผลพร้อมเงินก้อนใหญ่ให้แก่ทายาทในวันที่คุณจากไป
 • ส่งต่อความมั่นคงให้กับครอบครัวและธุรกิจของคุณ วางแผนอนาคตที่มั่นคง คุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ และยังเป็นเครื่องมือช่วยจัดการเงินลงทุนในระยะยาวให้กับธุรกิจของคุณ หมดกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน
 • ส่งต่อความมั่นใจเรื่องการบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้รับการยกเว้นภาษี และไม่ต้องนำไปคำนวณรวมเป็นเงินได้ของผู้รับผลประโยชน์
กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันสะสมทรัพย์ ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)

จุดเด่นด้านการลงทุน

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ส่งต่อความมั่งคั่งและมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรักได้ ด้วยแผนความคุ้มครองที่ช่วยบริหารทรัพย์สิน บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน และความสุขที่มากกว่า

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)
 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5,000,000 บาท
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท(2)
ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ
3. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 40 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันชีวิตแบบบีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 525,550 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย: บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิต
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ตัวอย่างเงินปันผลรายปี จากผลตอบแทนการ
ลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(3)
ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์
ผลประโยชน์ทางภาษี
กรณีเสียชีวิตทั่วไป
(ยกเว้นอุบัติเหตุ)
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
ต่อปี สะสม 3% 4% 5% % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวน % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวน
1 525,550 525,550 0 0 0 100% 5,000,000 200% 10,000,000 35,000 20,000
2 525,550 1,051,100 3,200 7,800 12,400 100% 5,000,000 200% 10,000,000 255,000 20,000
3 525,550 1,576,650 5,700 13,850 22,050 100% 5,000,000 200% 10,000,000 740,000 20,000
4 525,550 2,102,200 8,300 20,150 31,950 100% 5,000,000 200% 10,000,000 1,220,000 20,000
5 525,550 2,627,750 10,950 26,600 42,250 100% 5,000,000 200% 10,000,000 1,805,000 20,000
6   2,627,750 11,250 27,350 43,400 100% 5,000,000 200% 10,000,000 1,855,000  
7   2,627,750 11,600 28,150 44,700 100% 5,000,000 200% 10,000,000 1,905,000  
8   2,627,750 11,900 28,900 45,900 100% 5,000,000 200% 10,000,000 1,960,000  
9   2,627,750 12,250 29,700 47,200 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,015,000  
10   2,627,750 12,550 30,550 48,500 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,070,000  
11   2,627,750 12,950 31,400 49,900 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,130,000  
12   2,627,750 13,300 32,300 51,300 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,185,000  
13   2,627,750 13,650 33,200 52,700 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,245,000  
14   2,627,750 14,050 34,050 54,100 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,305,000  
15   2,627,750 14,400 34,950 55,500 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,370,000  
..   .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
..   .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
..   .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
อายุครบ 98 ปี   2,627,750 28,150 68,400 108,650 100% 5,000,000 200% 10,000,000 4,830,000  
อายุครบ 99 ปี   2,627,750 28,100 68,200 108,300 100% 5,000,000 200% 10,000,000 5,000,000  
รวม 2,627,750 1,159,100 2,814,600 4,470,150           100,000
 • เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

หน่วย: บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลรายปีทั้งหมดจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(3)
3% 4% 5% 3% 4% 5%
กรณีไม่คงเงินปันผลไว้กับบริษัท กรณีคงเงินปันผลไว้กับบริษัท(3)
1.เงินครบกำหนดสัญญา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2.โอกาสรับเงินปันผลรายปีทั้งหมดตลอดสัญญา
(ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)
- 1,159,100 2,814,600 4,470,150 1,159,100 2,814,600 4,470,150
3.ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติม
(ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยทบต้น1%)(3)
- - - - 319,550 776,050 1,232,500
4.ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 5,000,000 6,159,100 7,814,600 9,470,150 6,478,650 8,590,650 10,702,650
5.เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 5 ปี 2,627,750 2,627,750 2,627,750 2,627,750 2,627,750 2,627,750 2,627,750
6.ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 2,372,250 3,531,350 5,186,850 6,842,400 3,850,900 5,962,900 8,074,900
7.ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 20 ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
8.ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
(กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (6.+7.))
2,472,250 3,631,350 5,286,850 6,942,400 3,950,900 6,062,900 8,174,900

[3] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

[4] กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงแฟกเตอร์หนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยในอดีตของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริง อาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา

ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)

เงินปันผลรายปีสะสมข้างต้นเป็นกรณีอ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี และผู้เอาประกันภัยคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรอง เนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มพิเศษกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ

 • เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ