บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)

วางแผนบริหารทรัพย์สินด้วยการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคงไปสู่ลูกหลาน ด้วยแบบประกัน บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901(มีเงินปันผล) ที่ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ไม่มีภาระผูกพันในอนาคต แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตในระยะยาวด้วยทุนประกันที่สูง ควบคู่ไปกับความคุ้มครองอุบัติเหตุที่มากถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้แล้ว ยังเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน ในรูปแบบของเงินปันผล โดยสามารถเลือกรับเป็นเงินคืน เลือกที่จะสะสมไว้กับบริษัท หรือนำไปชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไป

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901(มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตที่ช่วยให้คุณส่งต่อความมั่งคั่งและมั่นคง สู่ทายาทของคุณได้ตามที่ตั้งใจ

 • ส่งต่อความมั่งคั่งด้วยแผนเพิ่มพูนทรัพย์สิน มีโอกาสรับเงินปันผลพร้อมเงินก้อนใหญ่ให้แก่ทายาทในวันที่คุณจากไป
 • ส่งต่อความมั่นคงให้กับครอบครัวและธุรกิจของคุณ วางแผนอนาคตที่มั่นคง คุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ และยังเป็นเครื่องมือช่วยจัดการเงินลงทุนในระยะยาวให้กับธุรกิจของคุณ หมดกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน
 • ส่งต่อความมั่นใจเรื่องการบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ได้รับการยกเว้นภาษี และไม่ต้องนำไปคำนวณรวมเป็นเงินได้ของผู้รับผลประโยชน์
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)
 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 5,000,000 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
 • รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 • มีโอกาสรับเงินปันผลรายปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัท(3)
ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ
3. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

คุณผู้ชาย อายุ 40 ปี สุขภาพแข็งแรง สนใจทำประกันชีวิตแบบบีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล) จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว จำนวน 2,476,000 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย: บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิต
(ชำระเบี้ยครั้งเดียว)
ตัวอย่างเงินปันผลรายปี จากผลตอบแทนการ
ลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(3)
ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์
ผลประโยชน์ทางภาษี
กรณีเสียชีวิตทั่วไป
(ยกเว้นอุบัติเหตุ)
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
3% 4% 5% % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวน % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
จำนวน
เริ่มสัญญา 2,476,000 0 0 0 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,030,000 20,000
1   0 0 0 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,075,000  
2   5,500 24,000 42,450 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,125,000  
3   5,600 24,500 43,400 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,170,000  
4   5,750 25,050 44,400 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,220,000  
5   5,900 25,650 45,400 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,270,000  
6   6,000 26,150 46,300 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,320,000  
7   6,150 26,800 47,400 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,370,000  
8   6,250 27,350 48,450 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,420,000  
9   6,400 27,900 49,450 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,475,000  
10   6,550 28,550 50,550 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,525,000  
11   6,700 29,150 51,650 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,580,000  
12   6,850 29,800 52,750 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,635,000  
13   6,950 30,400 53,850 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,690,000  
14   7,100 31,050 54,950 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,750,000  
15   7,250 31,700 56,150 100% 5,000,000 200% 10,000,000 2,805,000  
..   .. .. .. .. .. .. .. ..  
..   .. .. .. .. .. .. .. ..  
..   .. .. .. .. .. .. .. ..  
อายุครบ 98 ปี   12,100 52,800 93,450 100% 5,000,000 200% 10,000,000 4,830,000  
อายุครบ 99 ปี   12,000 52,250 92,550 100% 5,000,000 200% 10,000,000 5,000,000  
รวม 2,476,000 543,550 2,370,650 4,197,550           20,000
 • เงินปันผลรายปี และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ตามความคุ้มครองชีวิตในตารางข้างต้น หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

หน่วย: บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลรายปีทั้งหมดจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(3)
3% 4% 5% 3% 4% 5%
กรณีไม่คงเงินปันผลไว้กับบริษัท กรณีคงเงินปันผลไว้กับบริษัท(4)
1.เงินครบกำหนดสัญญา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2.โอกาสรับเงินปันผลรายปีทั้งหมดตลอดสัญญา
(ผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย)
- 543,550 2,370,050 4,197,550 543,550 2,370,050 4,197,550
3.ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติม
(ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยทบต้น1%)(4)
- - - - 160,350 699,500 1,238,000
4.ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 5,000,000 5,543,550 7,370,650 9,197,550 5,703,900 8,070,150 10,436,150
5.เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 5 ปี 2,476,000 2,476,000 2,476,000 2,476,000 2,476,000 2,476,000 2,476,000
6.ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 2,524,000 3,067,550 4,894,650 6,721,550 3,227,900 5,594,150 7,960,150
7.ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 20 ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
8.ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
(กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (6.+7.))
2,544,000 3,087,550 4,914,650 6,741,550 3,274,900 5,614,150 7,980,150

[3] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไปให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลในแต่ละปีหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัยปีนั้น ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

[4] กรณีเลือกคงเงินปันผลไว้กับบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากจำนวนเงินปันผลนั้น ซึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นกรณีคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา และบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองเนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงแฟกเตอร์หนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญาที่แสดงนั้นประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยในอดีตของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริง อาจสูงกว่า หรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขาย ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา

ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)

เงินปันผลรายปีสะสมข้างต้นเป็นกรณีอ้างอิงสมมติฐานที่บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี และผู้เอาประกันภัยคงเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัททุกปีกรมธรรม์ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 1.0 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ไม่ใช่ อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรอง เนื่องจากอาจมีอัตราต่ำกว่า หรือสูงกว่าตัวอย่างนี้ก็ได้

กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันสะสมทรัพย์ ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)

จุดเด่นด้านการลงทุน

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล)

 • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มพิเศษกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้  คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ

 • เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) - ชำระเบี้ยครั้งเดียว
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ 9901 (มีเงินปันผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ