กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม แฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)

บริษัทขอมอบความคุ้มครองนี้โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. สำหรับผู้เอาประกันภัยทุกช่องทางและทุกแบบประกัน (ไม่รวมช่องทางประกันกลุ่ม) ที่สมัครทำประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัย และมีวันเริ่มผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหลายกรมธรรม์ กรมธรรม์ที่ใช้อ้างอิงจะเป็นกรมธรรม์แรกที่มีวันเริ่มมีผลคุ้มครองในช่วงเวลาดังกล่าว
  2. อายุรับประกันภัย 20 - 70 ปี
  3. เริ่มให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มแฮปปี้สงกรานต์ (ไมโครอินชัวร์) ในวันเดียวกับวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์ตามข้อ 1 โดยจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน และสิ้นสุดความคุ้มครอง เวลา 24.00 น. ของวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง
  4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย (ไมโครอินชัวร์) นี้ 1 กรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน คิดรวมทุกโครงการที่บริษัทให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย และหากภายหลังกรมธรรม์ตามข้อ 1 ถูกบริษัทบอกล้างสัญญา หรือผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์ในการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน จะถือว่าผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติที่จะรับความคุ้มครองนี้
  5. ผู้รับผลประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้อ 1
  6. บริษัทจะแจ้งการได้รับความคุ้มครองด้วยการส่ง SMS ให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000
3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 5,000
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม 5,000

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ