รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

ระเบียบปฏิบัติที่ 2/2561

เรื่อง การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์

     เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและป้องกันมิให้เกิดการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหารฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ 5/2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ระเบียบปฏิบัติที่ 1/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 และระเบียบปฏิบัติที่ 5/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์และให้ใช้ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้แทน โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. นิยาม

       
  1) บริษัท หมายถึง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
  2) ข้อมูลภายใน1 หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสําคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ได้แก่
 • งบการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมถึงแผนธุรกิจ
 • ประมาณการ และบทวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เป็น Key Management
 • ข้อมูลเงินปันผล
 • การเพิ่มทุนหรือลดทุน
 • การควบรวม การขยายหรือการปรับลดกิจการ
 • ข้อมูลที่มีความสําคัญและจูงใจให้ผู้ที่รู้ข้อมูลทําการซื้อหรือขายหุ้น
  3) หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัท
  4) กรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  5) ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน หรือเทียบเท่า
  6) พนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา และพนักงานทดลองงานของบริษัท
  7) ผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือ ครอบครองข้อมูลภายใน หมายถึง ผู้รับผิดชอบการจัดทํารายงานหรือบทวิเคราะห์ทางการเงินและ/หรืออยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในหรือทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ได้แก่
 • ผู้บริหารฝ่ายบัญชี ผู้บริหารส่วนบัญชีทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายการลงทุน
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายคณิตศาสตร์
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักกฎหมาย
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักกํากับการปฏิบัติงาน 
  8) ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล ในข้อ 4) ถึง 7) หมายถึง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (รวมถึง บุตรบุญธรรม) นิติบุคคลที่บุคคลในข้อ 4) ถึง 8) นับรวมกันถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียง

ความหมาย "ข้อมูลภายใน" ตามคํานิยามของมาตรา 239 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559


2. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน

 1. จํากัดให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน
 2. กําหนดให้ข้อมูลภายในทุกเรื่องเป็นข้อมูลประเภท “ลับที่สุด”
 3. ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทต่อผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่น เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นการ ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย
 4. ให้เก็บรักษาข้อมูลภายในในสถานที่จัดเก็บ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีระบบป้องกันการขโมยที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น
 5. ในกรณีที่บุคคลอื่นมีความจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อดําเนินการ
 6. ให้บุคคลดังกล่าวลงนามเป็นหลักฐานยืนยันความรับผิดชอบในการรักษา ตามภารกิจที่ได้ตกลงกันไว้ ข้อมูลความลับก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน การจัดส่งข้อมูลภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการเข้ารหัสก่อนการส่งออก
 7. การจัดส่งข้อมูลภายในเป็นเอกสาร ต้องกระทําโดยการใส่ซองหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกอย่างมิดชิดเท่านั้น และ ต้องกําหนดรายชื่อผู้จัดส่งและผู้รับให้ชัดเจนแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อการลงนามเป็นหลักฐานการ รับส่งข้อมูล และห้ามการรับแทน ยกเว้น ได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
 8. ไม่วางข้อมูลภายในไว้บนโต๊ะหรือสถานที่สาธารณะที่ไม่มีใครดูแล และให้เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในลิ้นชัก หรือสถานที่ที่ มีกุญแจปิด เพื่อป้องกันการละเมิดของผู้ไม่เกี่ยวข้อง
 9. เมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้เอกสารข้อมูลแล้ว ให้จัดเก็บรักษาในตู้หรือสถานที่จัดเก็บที่มีกุญแจปิดมั่นคง หรือทําลายด้วยเครื่องย่อยเอกสารทันที


3. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่ล่วงรู้หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการ ปฏิบัติหน้าที่ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นกระทําการ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก
 2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในรวมถึง ผู้เกี่ยวข้องกระทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบ การเงินและ 1 วัน หลังการเปิดเผยงบการเงิน
 3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่รู้ข้อมูลภายในที่ไม่ใช่ข้อมูลงบการเงิน กระทําการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จนกว่าจะพ้น 1 วันหลังการเปิดเผยข้อมูล


4. การรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

     กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่จัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบ บัญชี ผู้ทําแผน และผู้บริหารแผน


5. กรณีมีข้อสงสัย หรือการแจ้งข้อมูลการฝ่าฝืนระเบียบฉบับนี้

          สามารถสอบถามหรือแจ้งมาที่
          สํานักกํากับการปฏิบัติงาน
          โทรศัพท์ 0 2777 8607 – 8 โทรสาร 0 2777 8605
          จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ compliance@bangkoklife.com หรือ supaporn.tip@bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ