รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

     คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ลูกค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้าง ความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดหลักการดําเนินงาน ดังนี้


1) วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

     ให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการควบคุมดูแลคุณภาพการ ให้บริการอย่างเป็นธรรมอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ สามารถ ประเมินภาพรวมและความเสี่ยงของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลสําเร็จ วิเคราะห์จุดที่มีปัญหา และหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์

     ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และ ความสามารถในการทําความเข้าใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับความสามารถในการขาย ของพนักงานและผู้เสนอขาย และเหมาะสมกับระบบงาน


3) การจ่ายค่าตอบแทน

     มีการกําหนดค่าตอบแทนที่คํานึงถึงคุณภาพการขายและบริการตามบทบาทหน้าที่ของตัวแทนและ นายหน้าที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอย่างมีนัยสําคัญสําหรับพนักงาน ผู้เสนอขายของทุกช่องทาง และผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เกิดการให้บริการที่เป็นธรรม


4) กระบวนการขาย

     ลูกค้าได้รับข้อมูลสําคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน เพียงพอต่อการตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ ถูกต้อง และเพียงพอต่อการใช้บริการต่อไป


5) การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงานและผู้เสนอขาย

     พนักงานและผู้เสนอขายได้รับการสื่อสารที่ช่วยให้ตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่


6) การดูแลข้อมูลของลูกค้า

     ข้อมูลของลูกค้าได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย มีการคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการรักษา ความลับ การส่งต่อข้อมูลลูกค้าให้ผู้อื่นต้องไม่กระทบความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


7) การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน

     การแก้ไขปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว เป็น อิสระ มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม


8) การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ

     การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้ามีกระบวนการ ระบบควบคุม และการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานที่คํานึงถึงการให้บริการอย่างเป็นธรรมและรัดกุม ตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติเพื่อ ป้องกันการเกิดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


9) การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน

     การบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้ามีระบบปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและแผนรองรับการปฏิบัติงาน ทั้งกรณีปกติและกรณีเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมั่นได้ว่าคําสั่งหรือความประสงค์ของ ลูกค้าได้รับการดําเนินการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ลูกค้าได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ