รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทนำ

    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน คณะกรรมการและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีระบบกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจเพื่อความโปร่งใส เคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

วัตถุประสงค์

    นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อกำหนดกรอบแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ในการถือปฏิบัติตาม ความรับผิดชอบและหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ และสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสและ เป็นธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ขอบเขต

    นโยบายนี้ใช้กับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องศึกษาทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อกำหนดของนโยบาย

     นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยหลักการสำคัญ 8 หมวด ดังนี้

  1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
  4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
  5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
  6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การทบทวนนโยบาย

     บริษัททบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ

ดาวน์โหลดคู่มือบรรษัทภิบาล ดาวน์โหลดจรรยาบรรณสำหรับบุคคลขององค์กร ฉบับที่ 3 ปี 2565 ดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคคลขององค์กร
   
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ