รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อสังคม เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

    คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำองค์กร และให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอันยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร
การส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

    บริษัทขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดคู่มือบรรษัทภิบาล ดาวน์โหลดจรรยาบรรณสำหรับบุคคลขององค์กร ฉบับที่ 3 ปี 2565
   
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ