รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหา
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

     บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการ การจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหา ตามความเหมาะสมภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายและสอดคล้องตามนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยมีกระบวนการ ดำเนินการที่โปร่งใสตามมาตรฐานสากล และหรือ เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานเพื่อการ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยพิจารณาครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบาย ประกาศ คำสั่ง และ ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และการบริหารงาน ร่วมกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน
  2. ดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส โดยมีการควบคุมอย่างรัดกุม และ สนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคล หรือนิติบุคลที่กระทำผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมี พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น
  3. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกฎหมาย และดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึง  ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน และสังคมตามโอกาส และความเหมาะสม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือระบบจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่กฎหมาย กำหนด มาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัท

ทบทวนล่าสุดตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ