รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

     บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลอื่น ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

     กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้

     กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนมีอำนาจในการแถลงข่าว เผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

     ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์การ เป็นผู้ดำเนินการ โดยประสานงานกับเจ้าของข้อมูลโดยตรงในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ผ่านสื่อมวลชน

การเผยแพร่ข้อมูล

     ข้อมูลของบริษัทต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา

     การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้องเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาและความถี่ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทกำหนด ตามแต่ประเภทของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์การ เป็นผู้ให้คำแนะนำและแนวทางในการสื่อสารกับสาธารณชน เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเรื่องใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ ให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

     ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการประเมินบริษัท หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

     ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยคำหรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

     ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความหรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

     เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสำคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิดเผยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ และงดให้ข้อมูล

     เพื่อประโยชน์แห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ล่วงรู้ หรือ มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทและคู่ค้าจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทและคู่ค้า ถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ