รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัท

 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บุคคลใดที่ทราบเบาะแส หรือสงสัยโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
audit_committee@bangkoklife.com

 

2. ฝ่ายตรวจสอบ
โทรศัพท์ 0-2777-8233-4 โทรสาร 0-2777-8237 หรือ
auditor@bangkoklife.com

 

3. สำนักกำกับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0-2777-8861 โทรสาร 0-2777-8605 หรือ
compliance@bangkoklife.com

 

วิธีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อผู้ร้องเรียน (จะเปิดเผยตนเองหรือไม่ก็ได้) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันและเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ รายละเอียดของเหตุการณ์ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อกลับ เพื่อที่ผู้ดำเนินการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง

 

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากเป็นข้อมูลนอกเหนือจากนี้ บริษัทอาจมีการเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

 

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ