รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. คุณประพันธ์ อัศวอารี

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตามรายงาน และควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุม และรองรับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานใหม่ๆ ของภาครัฐ
2. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบ การปฎิบัติตามที่นโยบายกำหนด และสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ


กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ/หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นกลไกในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับหลักการบริหารความของเสี่ยงองค์กรและแนวทางมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง
 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติและจำนวนให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ
 2.2 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
      2.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย ให้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระของกรรมการบริษัท
      2.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
      2.2.3 เสียชีวิต
      2.2.4 ลาออก
      2.2.5 ขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ หรือนโยบายบริษัท
      2.2.6 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัท
 
3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
 3.1 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
 3.2 ประเมินและติดตามความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการ หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท หรือการมอบหมายอื่นใดที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 3.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสม
 3.4 ให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และ/หรือจะต้องรายงานคณะกรรมการบริษัทในเวลาที่เหมาะสมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
4. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ