รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติด้านภาษี

 

1. บริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร
    ต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง

2. นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและบริหารจัดการการจ่ายเงิน หรือขอคืนภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร

3. มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีเมื่อมีธุรกรรมใหม่

4. หน่วยงานบัญชีที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบด้านภาษีในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ

5. ปรึกษาปัญหาภาษีกับสำนักกฎหมายเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

6. ส่งพนักงานที่รับผิดชอบด้านภาษีเข้าฝึกอบรมหาความรู้ด้านภาษีอากรอยู่เสมอ

7. ติดตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ และผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ