รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายด้านภาษี

 

บทนำ

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) มีแนวทางจัดการด้านภาษีที่สอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนด โดยมีการยื่นและชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทเพื่อการปฎิบัติตามกฎหมายด้านภาษีให้มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัททั้งทางด้านบุคคลากร ระบบปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการด้านภาษีของกลุ่มบริษัทมีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องและประกาศคำสั่งของหน่วยงานกำกับ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ขอบเขต

     บุคลากรของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาษี ต้องศึกษา ทำความเข้าใจนโยบายด้านภาษีฉบับนี้ และถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

กำหนดนโยบายด้านภาษี ดังนี้

  1. บริหารจัดการด้านภาษีอากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฎิบัติตามที่กฎหมายกำหนด รักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  2. นำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและบริหารจัดการการจ่ายเงิน หรือขอคืนภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่กลุ่มบริษัท
  3. จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษี เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของทางราชการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานของทางราชการ
  4. กรณีที่มีธุรกรรมใหม่ หรือธุรกรรมที่ซับซ้อน พิจารณาให้มีการวางแผน ศึกษา พิจารณาผลกระทบทางภาษี หรือปรึกษาปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวกับสำนักกฎหมาย หรือที่ปรึกษาด้านภาษี เพื่อลดผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นและให้ปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมายก่อนดำเนินธุรกรรม
  5. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนความเสี่ยงในเรื่องนี้ทุกปี
  6. ให้การสนับสนุนผู้รับผิดชอบด้านภาษีของกลุ่มบริษัทเข้ารับการฝึกอบรม หาความรู้ด้านภาษีอากรอยู่เสมอ
  7. ติดตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ และ/หรือกำลังจะมีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทเพื่อวางแผน และพิจารณาผลกระทบของกฎหมายต่อกลุ่มบริษัท

การทบทวนนโยบาย

     บริษัททบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ