รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

          บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการที่ต้องรักษาระดับคุณภาพและประสิทธิภาพครอบคลุมกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้เอาประกันภัยสำคัญเป็นอันดับแรก โดยต้องให้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งในการดำเนินการในภาวะปกติ หรือในภาวะวิกฤติ ที่จะต้องมีแผนตอบสนองและแผนฉุกเฉินที่จะทำให้กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ แยกตามลักษณะงานสำคัญและระยะเวลาที่ยอมให้หยุดชะงักได้โดยบริษัทกำหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานสากล

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ