รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 1. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  ปะธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 2. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. คุณอนุชา ภิงคารวัฒน์

  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 1. เสนอนโยบาย คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. จัดให้มีแนวทางดำเนินการเพื่อให้สามารถติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงานต่อ คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 3. ทบทวนแนวทางหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะ ของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
 5. แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ