รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​

นโยบายด้านการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

     บริษัทให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย พนักงานและครอบครัว ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเปล่า ด้วยการช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา กระดาษ รวมถึงการลด-คัดแยกขยะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อผลระยะยาวและความยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

     บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก ที่หากมีการใช้และการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะ และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชากรโลกได้ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนและดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการและการใช้ที่ไม่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

(1) การบริหารจัดการด้านพลังงาน

     บริษัทได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ที่มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการดำเนินกิจกรรมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้พลังงานในแต่ละกิจกรรม การควบคุม การลด หรือ การจำกัดการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพิจารณาการนำพลังงานทดแทนมาใช้ รวมทั้งมีแผนในการขยายขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

(2) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ

     บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนยึดมั่นในการแสดงความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ

(3) การบริหารจัดการด้านขยะและของเสีย ของเหลือใช้ หรือ ใช้แล้ว

     บริษัทได้กำหนดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะและของเสีย ของเหลือใช้ หรือ ใช้แล้ว โดยจัดทำโครงการเพื่อลดปริมาณขยะและของเสีย ของเหลือใช้ หรือ ใช้แล้ว ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท โดยใช้หลักการ 3R ได้แก่ Reduce-ลดการใช้, Reuse-การนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle-การนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งนี้บริษัทยังตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะและของเสีย ของเหลือใช้ หรือ ใช้แล้ว เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการขยะและของเสีย ของเหลือใช้ หรือ ใช้ เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(4) การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบ ทำให้เกิดหรือเพิ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยส่งเสริมการทำธุรกรรมแบบไร้กระดาษ ด้วยการจัดทำแผนงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทเพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลดการใช้กระดาษ ด้วยการลดการพิมพ์เอกสารเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและปริมาณคาร์บอน โดยจัดทำแผนการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท ในการดำเนินกิจกรรมด้านกรมธรรม์ในทุกกระบวนการตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย ระบบรับประกันภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริการกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการอบรมออนไลน์ของพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิตและที่่ปรึกษาการเงิน นายหน้าประกันชีวิต และผู้แนะนำหน่วยลงทุน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่เป้าหมายระยะยาวในการทำธุรกรรมแบบไร้กระดาษ และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการปกป้องระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการกำหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon neutrality และ Net zero carbon เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และรับทราบผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ